Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förlaget till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland

Förlaget till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11136/2021

Svarstiden gick ut: 30.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär ert utlåtande om förslaget till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland 
Bakgrund
Finlands Bank har genom ett avtal med justitieministeriet och övriga centrala myndigheter inlett åtgärder för att samordna det nationella ekonomiska kunnandet och utarbeta ett förslag till en strategi. Arbetet gjordes under år 2020. 

Finlands banks direktör Olli Rehn överlät förslaget till strategin till justitieminister Anna-Maja Henriksson den 28 januari 2021. Syftet med den nationella strategin för att främja ekonomiskt kunnande är att genomföra den åtgärd i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering med vilken man strävar efter att bekämpa överskuldsättning. 
Den nationella strategin för ekonomiskt kunnande är den första av sitt slag i Finland. Ekonomiska frågor är relevanta för medborgarna på många olika livsområden och i många olika livsskeden. Ekonomin är en viktig del av människans liv, och frågorna kan granskas ur flera olika synvinklar. Det är viktigt att alla de centrala instanser som påverkar medborgarnas ekonomiska kunnande förbinder sig till att genomföra strategin för ekonomiskt kunnande tillsammans.  

Innan strategin verkställs vill justitieministeriet höra de olika instansernas åsikter.   
Målsättningar
Syftet med strategin för ekonomiskt kunnande är att förbättra medborgarnas ekonomiska kunnande, vilket ökar välfärden på alla områden inom samhällsekonomin. Syftet ska uppnås genom planmässig och resultatinriktad vägledning. Strategin beaktar den ekonomiska verksamhetsmiljön och de förändringar som sker i den.
Med hjälp av strategin kan man samordna de privata aktörernas arbete med det arbete som görs inom tredje sektorn och som för närvarande är splittrat och delvis också överlappande i Finland. Strategin bidrar till att effektivisera användningen av resurser, sprida god praxis till flera aktörer, förbättra samarbetet mellan olika aktörer och öka verksamhetens verkningsfullhet. 

En av åtgärderna i strategin består i att inrätta föregripande tjänster för rådgivning och information som medborgarna kan hitta lätt och använda med låg tröskel samt att erbjuda aktörerna samlad information bland annat om aktörer och material.   
Länkar:

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17856/Talousosaamisen-strategia-FI.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi (Suomen Pankin yleistajuiset selvitykset A:124)

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17857/Talousosaamisen-strategia-SV.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Förslag till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland (Finlands Bank, populärvetenskapliga rapporter A:125)

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till justitieministeriet senast 30.6.2021
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet begär ert utlåtande om förslaget till en nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland. Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information ges av Sanna Helesuo, specialsakkunning, tfn 02951 50005 eller sanna.helesuo(at)om.fi
 
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Aseman Lapset ry    
Danske Bank    
EHYT ry    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finlands svenska Marthaförbund rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund, FSS rf    
Helsingin Diakonissalaitos Taloustaitohanke    
Helsingin seurakuntien Raha-asianeuvonta    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto / Kasvatustieteiden osasto    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Jyväskylä yliopisto    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotitalousopettajien liitto ry    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kuntaliitto    
Lasten ja nuorten säätiö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lowell Suomi Oy    
Länsi-  ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Marttaliitto ry    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto - MAOL ry    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Nordea    
Nuori Yrittäjyys ry    
Nuorisoasuntoliitto    
Nuorisosäätiö    
Nuorten Akatemia    
Ohjaamo    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Osallisuuden Osaamiskeskus - Koordinaatti    
Osuuskunta Tradeka    
Osuuspankki - OP    
Palvelualojen ammattiliitto - PAM ry    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Perintäritari Oy    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry    
Pörssisäätiö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin opiskelevien liitto - SAKKI ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö - Allianssi ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perintätoimistojen Liitto ry    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto - SYL ry    
Svenska pensionärsförbundet rf    
Säästöpankki    
Takuusäätiö    
Talous ja nuoret TAT ry    
Taloustiedon Opettajat ry    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto - VALLI ry    
Velkaneuvonta ry    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Yrittäjyys- ja talouskasvatuksen lukioverkosto    
Ämnesord

strategia

talousosaaminen

talousosaamishanke

kansallinen strategia

talousneuvonta

taloudellinen lukutaito

koordinointi

toimijat

ekonomiska kunnande

projekt för ekonomiskt kunnande

nationell strategi

ekonomisk rådgivning

förmågan att förstå ekonomi

strategi

samordning

aktörer