Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Klimatneutralt Finland 2035 – utkast till nationell klimat- och energistrategi

Klimatneutralt Finland 2035 – utkast till nationell klimat- och energistrategi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11385/2020

Svarstiden gick ut: 18.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till Finlands nationella klimat- och energistrategi. I begäran om utlåtande ligger fokus på de politiska riktlinjer som anges i strategin (kapitel 2 i strategin) och på konsekvensbedömningar av dessa (kapitel 3 och 4 i strategin). Klimat- och energistrategin innehåller också andra avsnitt, till exempel de särskilda temana i kapitel 7, och det är också möjligt att uttala sig om dem.
Bakgrund
Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med andra ministerier utarbetat ett utkast till Finlands nationella klimat- och energistrategi, Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin. Strategin har utarbetats i samordning med den medellånga klimatpolitiska planen (KAISU) för ansvarsfördelningssektorn och klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU). Strategin bygger på scenarier som är gemensamma för den medellånga klimatpolitiska planen och som tagits fram i HIISI-projektet, som letts av VTT.
Målsättningar
I både de politiska åtgärderna som stakas ut i klimat- och energistrategin och de scenarier som är baserade på dem ägnas särskild uppmärksamhet åt att uppfylla de klimat- och energimål och ålägganden som EU ställt upp för 2030 och målet för koldioxidneutralitet 2035 i regeringsprogrammet. Strategin omfattar även frågor som hänför sig till anpassning till klimatförändringar och energi- och växthusgasbalanser. I strategin ingår dessutom omfattande konsekvensbedömningar av den valda helheten av politiska åtgärder, inklusive miljökonsekvenser, jämställdhet mellan könen, konsekvenser för samhällsekonomin, konsekvenser för statsfinanserna samt sociala och regionala konsekvenser. I strategin ingår ett eget kapitel om följande särskilda teman: systemintegration och elektrifiering, vätgas och elektrobränslen, framtidens uppvärmningssystem, havsbaserad vindkraft och kärnkraft. Kapitlet om vätgas och tillhörande riktlinjer i kapitel 2.3 fungerar också som en separat nationell vätgasstrategi.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-257-2 - Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI): Synteesiraportti – Johtopäätökset ja suositukset (på finska)

https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2022/T402.pdf - Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutusarviot - Hiilineutraali Suomi 2035 (HIISI) – jatkoselvitys (på finska)

Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är 14.4.2022–18.5.2022
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i utlåtande.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.

Närmare anvisningar om användning av utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om det inte är möjligt att ge ett utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem@gov.fi. Vänligen ange diarienummer VN/11385/2020 i utlåtandet.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlåtande.fi. Utlåtandet förs dessutom in i VAHVA.
Beredare
Riku Huttunen, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, riku.huttunen@gov.fi, tfn 0295 047 277  
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, petteri.kuuva@gov.fi, tfn 0295 064 819
Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, markku.kinnunen@gov.fi, tfn 0295 064 792  
Sändlista:
Akava ry    
Allianssi ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Bioenergia ry    
Business Finland    
Changemaker    
Climate Leadership Coalition    
Climate Move    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
ELY-ilmastoverkosto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Europarlamentaarikot    
FEE Suomi    
Finngrid    
Finnwatch    
Gasgrid    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmastopaneeli    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kestävyyspaneeli    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kolttien kyläkokous    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanystävät    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metallinjalostajat ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Natur och Miljö rf    
Neova oy    
Nuorten Agenda 2030    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paikallisvoima ry    
Paliskuntain yhdistys    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Paperiliitto ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Puutuoteteollisuus ry    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Saamelaiskäräjät    
Sahateollisuus ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry    
Suomen Biokierto ja biokaasu ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Traficom    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

ilmasto

energiatehokkuus

ilmastonmuutos

energia

uusiutuva energia

sähkö

lämpö

kaasu

vety

ydinvoima

kansallinen strategia

huoltovarmuus