Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi hallituksen esityksen HE 319/2022 vp täydentämisestä

Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi hallituksen esityksen HE 319/2022 vp täydentämisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/234/2023

Svarstiden gick ut: 20.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siitä, että valtio voi korvata Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueille kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpidosta aiheutuvia lisäkustannuksia erillinen valtion korvaus myöntämällä.
Tausta
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 319/2022 vp, alkuperäinen esitys) ehdotetaan säädettäväksi toistaiseksi voimassa olevana mahdollisuutena, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat ylläpitää kahta ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä. Voimassa olevassa laissa näillä hyvinvointialueilla on tämä mahdollisuus vuoden 2032 loppuun saakka. Neuvotellessaan hallituskauden lopun lainsäädäntöohjelmasta pääministeri Marinin hallitus linjasi (17.11.2022) seuraavaa: ” Epävirallinen ministerityöryhmä on […] linjannut, että Länsi-Pohjan ja Savonlinnan keskussairaaloiden ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset valmistaudutaan korvamaan vuodesta 2024 alkaen. Valtioneuvosto varaa vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan tarvittavat määrärahat. Rahoituksen osoittamisen toteuttamistapa sekä tarvittavista säädöksistä vastaava ministeriö ratkaistaan erikseen jatkovalmistelussa.” Alkuperäisessä esityksessä (s. 25) todetaan, että hallituksen tarkoitus on antaa mainittua hallituksen esitystä täydentävä hallituksen esitys erillisen rahoituksen toteuttamisesta.

Nyt lausunnoille lähetettävä luonnos hallituksen esitykseksi olisi edellä tarkoitettu hallituksen esitystä HE 319/2022 vp täydentävä hallituksen esitys.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena vahvistaa Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden edellytyksiä kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpitoon.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 20.1.2023 klo 16.00 mennessä.
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/234/2023.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Merituuli Mähkä STM, p. 0295 163575, etunimi.sukunimi@gov.fi (luonnos hallituksen esitykseksi)
Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, STM, p. 0295 163 014, etunimi.sukunimi@gov.fi (päivystykseen liittyvät sisällölliset asiat)
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnhems Oy    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (puheenjohtajana hva-johtaja Ilkka Luoma)    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (sihteerinä Jukka Alasentie, Pirkanmaa)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kuluttajaliitto    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy    
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Satakunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu