Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi hallituksen esityksen HE 319/2022 vp täydentämisestä

Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi hallituksen esityksen HE 319/2022 vp täydentämisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/234/2023

Svarstiden gick ut: 20.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ett utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar (RP 319/2022 rd).

I propositionen föreslås det bestämmelser om att staten kan ersätta Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden för merkostnader som upprätthållandet av två samjoursenheter med jour dygnet runt medför, detta genom att bevilja en separat statlig ersättning.
 
Bakgrund
I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar (RP 319/2022 rd), nedanden ursprungliga propositionen, föreslås det bestämmelser om en möjlighet för Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden att tills vidare upprätthålla två samjoursenheter med jour dygnet runt vid sina sjukhus. Enligt den gällande lagen har dessa välfärdsområden denna möjlighet till utgången av 2032. Vid förhandlingarna om lagstiftningsprogrammet för slutet av regeringsperioden drog statsminister Marins regering upp följande riktlinjer (17.11.2022): ”Den informella ministerarbetsgruppen har […] slagit fast att man bereder sig på att från och med 2024 ersätta kostnaderna för upprätthållandet av jour dygnet runt vid Länsi-Pohja centralsjukhus och centralsjukhuset i Nyslott. Statsrådet reserverar behövliga anslag i planen för de offentliga finanserna 2024–2027. Det sätt på vilket finansieringen anvisas samt det ministerium som ansvarar för den behövliga lagstiftningen avgörs separat vid den fortsatta beredningen.” I den ursprungliga propositionen sägs det (s. 28) att regeringen har för avsikt att lämna en separat proposition som gäller den särskilda finansieringen och som kompletterar den förstnämnda propositionen.

Det propositionsutkast som nu sänds på remiss är den ovan avsedda proposition som kompletterar propositionen RP 319/2022 rd.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att ge Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden bättre förutsättningar att upprätthålla två samjoursenheter med jour dygnet runt.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtanden senast 20.1.2023 kl. 16.00.
Utlåtandena är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets webbplats.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna utlåtande måste man registrera sig och logga in på webbplatsen Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen
lausuntopalvelu.om@om.fi.
Skriftliga utlåtanden kan också skickas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi
Ange diarienummer VN/234/2023 i meddelandet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om mottagaren svarar via Utlåtande.fi-tjänsten.
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
Beredare
Merituuli Mähkä, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 575, fornamn.efternamn@gov.fi  (utkastet till regeringsproposition).
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 014, fornamn.efternamn@gov.fi (frågor som gäller jourinnehåll)
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnhems Oy    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (puheenjohtajana hva-johtaja Ilkka Luoma)    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (sihteerinä Jukka Alasentie, Pirkanmaa)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kuluttajaliitto    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy    
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Satakunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu