Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3501/2019

Svarstiden gick ut: 9.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det föreslås att statsrådet utfärdar en förordning med stöd av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) och statsunderstödslagen (688/2001). Det centrala i förslaget är att föreskriva om understödets maximibelopp vid utredning av föroreningsgraden och sanering av ett område. Därtill föreslås att det i förordningen föreskrivs om understödets förenlighet med EU:s inre marknad. Med förordningen avser man att precisera NTM-centralens i Birkaland uppgift att främja hållbar riskhantering och dessutom ge närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om statsunderstöd.
Bakgrund
Lagen om stödjande av sanering av förorenade områden träder i kraft 1.1.2020. Sagda lag och statsunderstödslagen bemyndigar statsrådet att ge närmare bestämmelser genom förordning.
Målsättningar
Genom förordningen ges närmare bestämmelser om understödet som beviljas efter prövning. Förordningen gör därmed användningen av understödssystemet klarare.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM008:00/2019 - Linkki asetuksen hankesivuille

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM008:00/2019 - Länk till projektet på statsrådets webbplats

Bilagor:

VNA_PIMA tuki_fi.docx - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi

VNA_PIMA tuki_sv.docx - Förslag till statsrådets förordning

Muistio_PIMA tuki.docx - Asetuksen perustelumuistioluonnos // Utkast till pro memoria (på finska)

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till miljöministeriet senast fredagen den 9 augusti 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Miljöministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stödjande av sanering av förorenade områden. Även andra än de som nämns under punkten Distribution kan ge utlåtande.

Utlåtandena ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att underrätta behandlingen av svaren ber miljöministeriet att utlåtandet indelas enligt de mellanrubriker som nämns i begäran om utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Obs! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av regeringssekreterare Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme (fram till den 6.6.2019) tfn. 029 525 0016 och e-post hanna-lena.fallenius-tuurihalme@ym.fi
och specialsakkunnig Nina Lehtosalo (från och med 7.6.2019) tfn 029 525 0400 och e-post nina.lehtosalo@ym.fi

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Golder Associates Oy    
Hangon kaupunki    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Kokkolan kaupunki    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ampumaurheiluliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Öljysuojarahasto    
Ämnesord

valtiontuki

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

statsunderstöd

sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten