Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4160/2022

Svarstiden gick ut: 16.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett utkas till statsrådets förordning. Det föreslås att statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden (1321/2019) ändras så att anteckning av en allmän intressebevakares titel och ordningsnummer, med avvikelse från andra anteckningar i registret över förmynderskapsärenden, kan införas senast den sjunde dagen efter att ett meddelande om förordnande av en intressebevakare har inkommit till förmyndarmyndigheten från en domstol.

Alla andra sådana uppgifter som enligt 8 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019) ska antecknas i registret över förmynderskapsärenden och som har att göra med när uppdraget som förordnad intressebevakare började, vad uppdraget omfattar och sådana som producerar intressebevakningstjänster antecknas fortsättningsvis senast följande dag efter det att meddelandet inkommit från en domstol.

Syftet är att förenkla förfarandet vid förordnande av en intressebevakare inom förmyndarmyndigheten och för intressebevakningsbyråer.
Ändringen bedöms inte ha några konsekvenser vad gäller tryggande av tredje parters rättigheter  eller för tillgången till information för intressebevakningens huvudman. 
 
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett utkas till statsrådets förordning.
Bilagor:

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi holhousasioiden rekisteristä annetun asetuksen 2 §n muuttamisesta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi holhousasioiden rekisteristä annetun asetuksen 2 §n muuttamisesta

Muistio.pdf - Muistio

Utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden.pdf - Utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden

Promemoria (Huvudsakligt innehåll).pdf - Promemoria (Huvudsakligt innehåll)

Tidtabell
Vi ber er vänligen sända utlåtandet via lausuntopalvelu.fi-tjänsten till justitieministeriet senast fredagen 16.3.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om (a)om. fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringsrådet Maaria Rubanin tfn  02951 50140  eller maaria.rubanin@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto/Ålands Rättshjälps- och intressebevakningsbyrå    
Ahvenanmaan valtionvirasto/Statens ämbetsverk på Åland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kela    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keva    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto