Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om civiltjänstlagen

Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om civiltjänstlagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1684/2023

Svarstiden gick ut: 2.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I civiltjänstlagen (1446/2007) föreslås ändringar till följd av social- och hälsovårdsreformen och familjeledighetsreformen. Det föreslås att välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och samkommuner fogas till förteckningen över tjänstgöringsplatser i 8 och 65 a § i civiltjänstlagen. Dessutom föreslås det att terminologin i 40 och 62 § i civiltjänstlagen ändras så att den motsvarar terminologin i familjeledighetsreformen och att det till 62 § i civiltjänstlagen fogas en bestämmelse om rätt till föräldraledighet i samband med placering av adoptivbarn i enlighet med familjeledighetsreformen.
Bakgrund
I 8 § 2 mom. i civiltjänstlagen föreskrivs om tjänstgöringsplatserna under normala förhållanden och i 65 a § 2 mom. om tjänstgöringsplatserna under mobilisering. Tjänstgöringsplatser kan vara bl.a. statliga eller kommunala myndigheter. I och med social‐ och hälsovårdsreformen har ansvaret för social‐ och hälsovården och räddningsväsendet övergått från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Inom dessa sektorer tjänstgör ett betydande antal civiltjänstgörare. För att fullgörandet av civiltjänsten ska kunna fortsätta vid enheter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet måste välfärdsområdena fogas till den förteckning över tjänstgöringsplatser som ingår i civiltjänstlagen.

I 40 § 1 mom. i civiltjänstlagen föreskrivs om 12 dagars faderskapsledighet i samband med ett eget barns födelse samt om permission på grund av graviditet, förlossning och moderskap för en kvinna som fullgör civiltjänst. Familjeledighetsreformen trädde i kraft den 1 augusti 2022 och familjeledighetsterminologin blev könsneutral. Därtill föreskrevs det om lika rätt till föräldraledighet oberoende av om det är fråga om ett biologiskt barn eller ett adoptivbarn. Civiltjänstlagen måste uppdateras till följd av dessa ändringar.
Målsättningar
Genom lagändringen fogas till förteckningen över tjänstgöringsplatser under normala förhållanden och mobilisering välfärdsområdena, varvid civiltjänstgöring inom social- och hälsovården och räddningsväsendet är möjlig på samma sätt som innan organiseringsansvaret för dessa överfördes till välfärdsområdena.

När det gäller de terminologiska ändringarna enligt familjeledighetsreformen är syftet med propositionen att uppdatera terminologin i civiltjänstlagen. Genom att möjliggöra föräldraledighet också i samband med placering av adoptivbarn strävar man efter likabehandling av personer i olika slags familjer samt likabehandling av dem som blir adoptivföräldrar under militär- och civiltjänsten.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM006:00/2023 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM006:00/2023 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 2 maj 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Om det inte är möjligt att lämna ett utlåtande i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Använd diarienumret VN/1684/2023 som referens i utlåtandet.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga. De utlåtanden som lämnats in genom tjänsten utlåtande.fi publiceras i den tjänsten.
Beredare
Ytterligare information fås av specialsakkunnig Aino-Inkeri Miestamo, +358 295 047 248.
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi 
Sändlista:
Adoptioperheet ry    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin kaupunki    
Hämeen liitto    
Interpedia ry    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun liitto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
KEHA-keskus    
KELA    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson liitto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palopäällystöliitto tms    
Pelastakaa lapset ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Siviilipalveluskeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Soste ry    
Suomen pelastusalan keskusliitto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen liitto    
Varusmiesliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

siviilipalvelus

hyvinvointialueet