Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition om en översyn av den nationella lagstiftning som gäller den offentliga reglerade tjänsten (PRS) inom ramen för det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo och om en höjning av informationssamhällsavgiften

Regeringens proposition om en översyn av den nationella lagstiftning som gäller den offentliga reglerade tjänsten (PRS) inom ramen för det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo och om en höjning av informationssamhällsavgiften

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7677/2019

Svarstiden gick ut: 13.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt förslaget i propositionen ska lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport- och kommunikationsverket ändras. Målet är att göra de lagstiftningsändringar som krävs för att den offentligt reglerade tjänsten inom ramen för satellitnavigeringssystemet Galileo (Public Regulated Service, PRS) ska kunna tas i bruk nationellt i Finland under 2025.
 
Det föreslås dessutom att informationssamhällsavgiften höjs med 0,015 procentenheter, när informationssamhällsavgiften utgör 0,135 procent av omsättningen av televerksamhet som ett teleföretag som omfattas av informationssamhällsavgift bedrivit i Finland under den räkenskapsperiod som föregår bestämmandet av avgiften.  Genom höjningen täcks Transport- och kommunikationsverkets andel av de årliga kostnaderna för driften och underhållet av den nya Positionsdatatjänsten.
 
Bakgrund

Europeiska unionens system för satellitnavigering, som inrättats genom Galileoprogrammet, det vill säga PRS-tjänsten, producerar kontinuerligt en tillförlitlig signal som erbjuder tekniskt och driftsmässig säker positions- och tidsinformation under alla förhållanden, också i krissituationer, för de användare som har bemyndigats av den offentliga förvaltningen och för aktörer verksamma inom sådan infrastruktur som är kritisk med tanke på samhällets vitala funktioner.

Finanspolitiska ministerutskottet har på föredragning från Kommunikationsministeriet i november 2020 antagit riktlinjer för Finlands ibruktagande av PRS-tjänsten nationellt under 2024. Ibruktagandet av tjänsten förutsätter att lagstiftningen kring PRS preciseras.

Transport- och kommunikationsverket håller på att skaffa en sådan informationstjänst till vilken det i enlighet med lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016) i fortsättningen kommer att samlas in positionsdata om de befintliga nätens fysiska infrastruktur och om placeringen av kablar, rör och liknande aktiva delar av nätet och från vilken det i fortsättningen centraliserat finns tillgänglig information om dessa.

Målsättningar

Målsättningen är att införa de ändringar i lagstiftningen som krävs för att PRS-tjänsten ska kunna tas i bruk nationellt år 2024. Det är meningen att regeringen ska bereda en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport och kommunikationsverket.

Genom en ändring av informationssamhällsavgiften täcks Transport- och kommunikationsverkets andel av de årliga kostnaderna för drift och underhåll av Positionsdatatjänsten i enlighet med motiveringen till lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur. Enligt den ska kostnaderna täckas gemensamt av Transport- och kommunikationsverket, Energimyndigheten och Trafikledsverket så, att vart och ett av verken svarar för en tredjedel av kostnaderna. Kostnaderna för driften och underhållet av tjänsten uppskattas bli 1 200 000 euro om året, varvid vart och ett av de tre verken ska stå för 400 000 euro per år.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Utlåtanden om propositionen kan lämnas 2.5.2022–13.6.2022. Lagarna överlämnas till riksdagen i september 2022. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna era utlåtanden via webbtjänsten utlåtande.fi eller per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Använd då diarienumret VN/7677/2019 som referens. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet. Notera, att remissyttrandena är offentliga.

Beredare

Specialsakkunnig Suvi Kankare,  suvi.kankare(a)gov.fi, +358 295 342 105
Överinspektör Pirjo Karttunen, pirjo.karttunen(a)gov.fi, +358 295 342 605

 

Sändlista:
Business Finland    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finanssiala ry    
Finnet-Liitto ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Senaattikiinteistöt Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Erillisverkot Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto