Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laeiksi yksityistielain 58 §:n muuttamisesta ja luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laeiksi yksityistielain 58 §:n muuttamisesta ja luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24956/2020

Svarstiden gick ut: 22.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta.
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi:
  • yksityistielain 58 §:n tiekunnan kokouksen pitämistä ja siihen osallistumista postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla koskevia säännöksiä, ja  
  • luotsauslain väliaikaista pätevyysvaatimuksista poikkeamista ja pätevyyksien voimassaoloa koskevia säännöksiä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuonna 2021. Luotsauslain väliaikainen muutos olisi voimassa 30.6.2021 saakka.
Målsättningar
Yksityistielain muutos mahdollistaa tiekunnan kokoukseen osallistumisen postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla sen estämättä, mitä yksityistielaissa tai tiekunnan säännöissä säädetään. Nykyinen yksityistielaki mahdollistaa tiekokousten pitämisen sähköisessä toimintaympäristössä, jos tiekunnan säännöt sen mahdollistavat taikka, jos asiasta on päätetty erikseen tiekunnan kokouksessa. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa etäyhteyksien käyttö ilman erillisiä päätöksiä tai sääntömuutoksia.

Luotsauslain muutoksella mahdollistettaisiin luotsauksen henkilölupien (luotsin ohjauskirjojen, linjaluotsinkirjojen ja erivapauksien) voimassaoloajan pidentäminen väliaikaisesti normaalista poikkeavin edellytyksin. Lisäksi mahdollistettaisiin väliaikaisesti koeluotsauksen siirtäminen myöhempään ajankohtaan uusia luotsin ohjauskirjoja ja linjaluotsinkirjoja myönnettäessä.

Yksityistielain muutosehdotuksella toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitetta edistää liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista. Luotsauslain muutoksella varmistetaan, että Liikenne- ja viestintävirastolla on käytettävissään riittävät keinot varautua ja vastata covid-19-tartuntatautiepidemian edellyttämiin toimenpiteisiin.
Liitteet:

HE laeiksi yksityistielain 58 muuttamisesta ja luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta lausuntoversio 1.12.2020.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi yksityistielain 58 §:n muuttamisesta ja luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 22.12.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
rita.linna@lvm.fi. ja silja.ruokola@lvm.fi
Sändlista:
Aboa Mare    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Bore Oy Ab    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Godby Shipping Ab    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Helsingin kaupunki Satama    
Huoltovarmuuskeskus    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen Säätiö    
Kansaneläkelaitos KELA    
Kemin Satama Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan Satama Oy    
Kuntaliitto    
Kvarken Ports Ltd    
Lainvalmistelun arviointineuvosto    
Langh Ship Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun satama    
Oy Alfons Håkans Ab    
Poliisihallitus    
Porin Satama    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauman Satama Oy    
Rederi Ab Eckerö    
Saimaan Satamat Oy Joensuu    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tallink Silja Oy    
Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tulli    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Valtiovarainministeriö    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö