Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution

Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM006:00/2019, STM/137/2019

Svarstiden gick ut: 2.6.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Social- och hälsovårdsministeriet ber om kommentarer om tjänstemannapromemorian, Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution.


 
Bakgrund
Ändringsbehov som gäller läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution har ofta framförts. Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en promemoria om ”Olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution”. Den erbjuder alla som intresserar sig för apoteks- och läkemedelsfrågor samma bild av situationen.


Promemorian om olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet och i den har man koncentrerat sig på de förändringshelheter som rationell läkemedelsbehandling och social- och hälsovårdsreformen förutsätter. I promemorian granskas styrning och samordning av läkemedelsbehandlingen och skapas en helhetsbild för utvecklingsförslag som gäller läkemedelsfrågor. I promemorian presenteras även en färdplan för hur framtida regeringar skulle kunna reformera läkemedelsfrågor.

Målsättningar

Läkemedelsfrågorna är en omfattande helhet och promemorian som gjorts som tjänstemannaberedning innehåller förslag till riktlinjer som underlag för fortsatt beredning och närmare utredningar. Intressentgrupperna tas med i den fortsatta beredningen och de erbjuds möjlighet att skriftligen kommentera promemorian och de föreslagna riktlinjerna genom utlåtandetjänsten. Remisstiden går ut den 31.3.2019.

*Kommentarer för den finskspråkiga promemorian frågades mellan 1.2.-31.3.2019 och till den svenskspråkiga promemorian ber vi kommentarer mellan 1.4.-2.6.2019.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena om olika synpunkter på behovet av förändringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution till social- och hälsovårdsministeriet senast 31.3.2019.

*Kommentarer för den finskspråkiga promemorian frågades mellan 1.2.-31.3.2019 och till den svenskspråkiga promemorian ber vi kommentarer mellan 1.4.-2.6.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av:
proviisori, erityisasiantuntija Heidi Tahvanainen,
etunimi.sukunimi@stm.fi

 
Sändlista:
Heidi Tahvanainen    
Kari Haavisto    
Krista Kukkanen