Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna

Diarienummer för begäran om utlåtande: PF0Y3QGC-9

Svarstiden gick ut: 30.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt regeringsprogrammets handlingsplan ska man utarbeta statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna. Avsikten med redogörelsen är att skapa en enhetlig grund för statsrådets verksamhet. Redogörelsen är en riktlinje för statsrådets strategiska verksamhet som granskar förändringarna i omvärlden för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna på EU-nivå och på internationell och nationell nivå samt fastställer på vilka sätt regeringen påverkar utvecklingen av de mänskliga rättigheterna på 2020-talet.
 
För beredningen av redogörelsen svarar utrikesministeriet. Justitieministeriet medverkar i beredningen i frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna på nationell nivå och på EU-nivå.

 
Bakgrund
Statsrådet har tidigare, det vill säga åren 2004, 2009 och 2014, överlämnat en redogörelse om de mänskliga rättigheterna till riksdagen. Dessförinnan har utrikesministeriet åren 1998 och 2000 lämnat utredningar om den internationella politiken för de mänskliga rättigheterna till riksdagen. 
 
Redogörelsen 2014 omfattade förutom den internationella politiken för de mänskliga rättigheterna också tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i Finland. De frågor som gällde utrikespolitik, EU-verksamhet och tillgodoseendet i Finland behandlades då separat. 
 
I den redogörelse som man nu bereder har man valt att tillämpa en fenomenbaserad approach utan att dela in de grundläggande och mänskliga rättigheterna enligt internationell eller nationell nivå eller enligt EU-nivå. Avsikten är att de förändringar som skett i omvärlden samt Finlands riktlinjer för de grundläggande och mänskliga rättigheterna ska behandlas enligt följande fyra temaområden:

1) regelbaserat internationellt samarbete och rättsstatsutveckling,
2) hållbar utveckling och mänskliga rättigheter,
3) digitalisering, information och mänskliga rättigheter och
4) främjande av likabehandling. 

Genom dessa teman är det möjligt att beskriva de viktigaste förändringarna och utvecklingsbehoven i verksamheten med de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Med stöd av detta ställer redogörelsen upp mål för Finlands internationella politik för de mänskliga rättigheterna och för regeringens verksamhet i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna på nationell nivå.
 
Avsikten är att alla dessa temaområden ska granskas som en helhet med beaktande av både den nationella och den utrikespolitiska verksamheten samt den verksamhet som sker i Europeiska unionen.  Vid sidan av den offentliga sektorn beaktas den privata sektorns och det civila samhällets roll samt sakkunnigarbete inom området för mänskliga rättigheter. Temaområdenas innehåll beskrivs närmare i frågeavsnittet.


 
Målsättningar
Utrikesministeriet begär instanserna på sändlistan komma med synpunkter på de frågor som ska beaktas vid beredningen av statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna. Ytterligare ber ministeriet att instanserna tar ställning till redogörelsens preliminära temaområden och lägger fram konkreta utvecklingsförslag med motiveringar kring dessa teman.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Ministeriet uppmuntrar också medborgare att ta ställning till beredningen av redogörelsen.
 
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast den 30 juni 2020 kl. 16.15.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna svaren via webbplatsen utlåtande.fi. Svaren behöver inte skickas separat per e-post eller post. Alla svar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Begäran om utlåtande består av tre delar. I den första delen begärs synpunkter på redogörelsens huvudsakliga innehåll. I den andra delen kan ges kommentarer separat för varje temaområde. I den sista delen kan lämnas ytterligare synpunkter på beredningen av redogörelsen.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen www.utlatande.fi under fliken Anvisningar--> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten ges på lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
Beredare
Ytterligare information ges av

Rauno Merisaari
ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati
utrikesministeriet, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter
rauno.merisaari@formin.fi
tfn +358 295 350 974
 
Janette Sorsimo
projektassistent
utrikesministeriet, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter
janette.sorsimo@formin.fi 
tfn +358 295 350 586

Valpuri Tarkka
planerare
justitieministeriet, avdelningen för demokrati och offentlig rätt
valpuri.tarkka@om.fi
tfn +358 295 15 0120
Sändlista:
Abilis-säätiö    
Aivoliitto    
Akava    
Allianssi    
Amnesty international Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Asianajajaliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eettisen kaupan puolesta    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Feministinen puolue r.p    
Fingo    
Finnwatch    
Folktinget - Suomenruotsalaiset kansankäräjät    
Greenpeace    
Helsingin yliopisto, Erik Castrén -instituutti    
Hengitysliitto    
HEUNI    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Ihmisoikeusvaltuuskunta    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansainvälisten ihmisoikeusasiainneuvottelukunta    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kehitysvammaliitto    
Keskuskauppakamari    
Kieliasiain neuvottelukunta    
KIOS    
Kirkon Ulkomaanapu    
Kuntaliitto    
Kurdiliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen Liitto    
Kynnys ry    
Laajan turvallisuuden verkosto WISE    
Lakimiesliitto    
Lapin yliopisto, Arktinen keskus    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lasten perusoikeudet - Children´s Fundamental Rights ry    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonto-liitto    
Maa- ja metsätalouministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maan ystävät    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
ME itse ry - Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Mielenterveyden keskusliitto    
Miessakit ry    
Minority Rights Group Finland    
Monika-Naiset Liitto    
Monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto MONIHELI    
Muistiliitto    
MyData Finland    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
Nuorten Agenda 2030 -ryhmä    
Näkövammaisten liitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Plan International Suomi    
Pohjola-Norden    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Rauhanpuolustajat    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
SAK    
SamiSoster    
Sateenkaariperheet    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Seta    
Sininen tulevaisuus r.p.    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK    
Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen Ateistiyhdistys    
Suomen Humanistiliitto    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Kansa Ensin r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen mielenterveys MIELI ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen PEN    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Romanifoorumi    
Suomen Romaniyhdistys    
Suomen Saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen YK-liitto    
Suomen YK-nuoret    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL    
Suomen Yrittäjät    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue rp.    
Sydänliitto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasapainon puolesta - IPU - För jämvikt r.p.    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Trasek ry    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskonnottomat Suomessa    
USKOT-foorumi    
Vailla vakinaista asuntoa ry    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain Liitto    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
WWF Suomi    
Väestöliitto    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertausvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Yritysvastuuverkosto FIBs    
Åbo Akademi, Ihmisokeusinstituutti    
Ämnesord

perusoikeudet

ihmisoikeudet

mänskliga rättigheter

ihmisoikeusselonteko

grundläggande fri- och rättigheter

redogörelse om de mänskliga rättigheterna