Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM; Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

STM; Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10963/2021

Svarstiden gick ut: 20.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om screening. 
 
Bakgrund
I det nationella programmet för screening ingår för närvarande screening för bröstcancer och livmoderhalscancer. En del kommuner har dessutom erbjudit screening för tarmcancer i samband med det pilotförsök som inleddes år 2019. När det gäller screeningen för livmoderhalscancer omfattar också vissa kommuners screening en större grupp av kvinnor än den åldersgrupp som anges i förordningen. Regeringsprogrammet för Sanna Marins regering innehåller flera åtgärder för att främja den förebyggande vården och förbättra folkhälsan, och detta innefattar också cancersjukdomarna: ”För att främja förebyggande och stärka folkhälsan ska vaccinationsprogrammet (bland annat hpv-vaccinering för pojkar) och screeningprogrammet (bland annat tarmcancer) utvidgas kontrollerat.” För utvidgningen av screeningprogrammet från och med 2022 har det reserverats 10 miljoner euro i planen för de offentliga finanserna.

Enligt 14 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska kommunerna ordna screening inom sitt område i enlighet med det nationella screeningprogrammet. Utöver detta kan kommunen även ordna andra screeningundersökningar och hälsoundersökningar i syfte att konstatera en viss sjukdom eller dess förstadium eller för att upptäcka sjukdomsalstrare. Enligt 23 § i hälso- och sjukvårdslagen får närmare bestämmelser om screeningundersökningarna utfärdas genom förordning av statsrådet.
Det föreslås att 2 § om det nationella screeningprogrammet i förordningen ska ändras så att screeningen för livmoderhalscancer utvidgas till att gälla kvinnor i åldern 30-65 år med fem års intervall. Dessutom föreslås det att screeningprogrammet ska innehålla en ny screening för mäns och kvinnors tarmcancer i åldersgruppen 56-74 år med två års intervall.

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2022.
Målsättningar
Om den föreslagna ändringen verkställs, bedöms screeningen för tarmcancer minska tarmcancerdödligheten med till och med 50 procent hos de män som deltar i screeningen, och 30 procent hos de kvinnor som deltar i screeningen. Det betyder att man kan förhindra sammanlagt cirka 150 nya sjukdomsfall av tarmcancer och 170 dödsfall på grund av tarmcancer hos den befolkning i åldern 56-74 år som deltar i screeningen. 

Utvidgningen skulle också innebära att cirka 36000 kvinnor i åldern 65 år skulle få den nationella kallelsen till screening för livmoderhalscancer varje år. Då skulle alla kvinnor i åldern 65 år behandlas likvärdigt vid erbjudandet av screeningen oberoende av vilken kommun de bor i. Största delen av de dödsfall som beror på livmoderhalscancer konstateras hos kvinnor äldre än 60 år. 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 20 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post.
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=c603dbbc-5676-4b51-a653-ec7bf39e3e37&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Utlåtandet kan också sändas per e-post till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@stm.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar, antingen i webbtjänsten eller till registratorskontoret.  I utlåtandet ska nämnas diarienumret i anslutning till ärendet (VN/10963/2021) och Projektets nummer STM055:00/2021. 

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Soila Karreinen, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, (fornamn.efternamn@stm.fi)
Liisa Holopainen, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, (fornamn.efternamn@stm.fi)


 
Sändlista:
Auranen Annika    
eksote    
epshp    
essote    
Gastroenterologiayhdistys ry    
Helsinki    
hus    
kainuu    
khshp    
Koivunen Jussi    
ksshp    
kuh    
Kuntaliitto    
kymsote    
lpshp    
lshp    
Mustonen Mika    
Nykopp Timo    
Oulu    
Parainen    
phhyky    
ppshp    
pshp    
satasairaala    
Seinäjoki    
siunsote    
soite    
sosteri    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
syöpäpotilaat ry    
Syöpärekisteri    
Säkylä    
Tampere    
THL    
tyks    
Vihinen Pia    
vshp    
Ylitornio