Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitysluonnos laiksi merilain muuttamiseksi

Hallituksen esitysluonnos laiksi merilain muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11751/2019

Svarstiden gick ut: 23.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnokseen laiksi merilain muuttamiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta 23.4.2020 mennessä (kirjaamo@lvm.fi; risto.saari@lvm.fi; tiina.ranne@lvm.fi).
Bakgrund
Hallituksen esityksellä on tarkoitus uudistaa merivahingonlaskijaa koskevaa lainsäädäntöä ja koota se uudistettuna merilakiin. Voimassa oleva merivahingonlaskijaa koskeva sääntely on hajallaan ja se on vanhentunutta. Merivahingonlaskijasta ja hänen tehtävistään säädetään nykyisellään merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa annetussa laissa (10/1953), merilaissa (674/1994) ja merivahingonlaskijan toimenkuvasta annetussa asetuksessa (121/1936). Merivahingonlaskija on liikenne- ja viestintäministeriön nimeämä viranomainen ja tehtävää hoidetaan sivutoimisesti. Merivahingonlaskijan tehtävä on perinteinen osa Pohjoismaiden merioikeuden ja -vakuutuksen järjestelmää. Merivahingonlaskija tarjoaa nopean ja riippumattoman elimen merivakuutuksia koskevien riitojen ratkaisulle sekä asiantuntijaelimen mm. merilain mukaisten haveriselvitysten hoitamiseksi.
Målsättningar
Hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa vanhentunut merivahingonlaskijaa koskeva sääntely ajan tasalle mm. niin, että:
  • selkiytetään lainsäädännöllisesti sitä, miten erinäiset asiat saatetaan merivahingonlaskijan selvitettäväksi (meri- ja venevakuutuksen nojalla annettava korvausselvitys, yksityistä ja yhteistä haveria koskeva selvitys, osamatkarahtia ja laivaisännän vastuumäärän suuruutta koskevien erimielisyyksien selvittäminen);
  • selkiytetään merivahingonlaskijan laatimien selvitysten korvauskäytäntöjä ja nostetaan sääntely lain tasolle;
  • saatetaan merivahingonlaskijan antamista päätöksistä valittamista koskeva menettely vastaamaan voimassa olevan sääntelyn mukaisia vaatimuksia;
  • esitetään meri- ja venevakuutussopimuksen perusteella merivahingonlaskijan laatiman korvausselvityksen rinnalle lausuntovaihtoehtoa: vain korvausselvitys olisi kuitenkin jatkossakin oikeudellisesti sitova ja valituskelpoinen päätös jatkossakin.
 
Kun sääntely koottaisiin uudistettuna merilakiin, merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa annettu laki ja merivahingonlaskijan toimenkuvasta annettu asetus esitetään kumottavaksi.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta 23.4.2020 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa
VN/11751/2019.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Sändlista:
Alandia    
Alandia    
Asianajajaliitto    
Asianajajaliitto    
Average Adjuster    
Average Adjuster    
Finanssiala    
Finanssiala    
FINE    
FINE    
FINE    
FINE    
Finnboat    
Finnboat    
Finnlines    
Finnlines    
GARD    
GARD    
Helsingin yliopisto    
If    
KKV    
KKV    
KKV    
Konepäällystöliitto    
Konepäällystöliitto    
Langh-yhtiöt    
Langh-yhtiöt    
Oikeuslaitos    
OM    
OM    
OM    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Ringbom Henrik    
SAMK    
Satamaliitto    
Satamaliitto    
SMU    
SMU    
SPV    
SPV    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
UM    
UM    
Viking Line    
Väylä    
Väylä    
YM    
YM    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åland