Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förfrågan om minoritetsspråksnämndernas och språkorgans verksamhet

Förfrågan om minoritetsspråksnämndernas och språkorgans verksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 5/58/2017

Svarstiden gick ut: 15.9.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Denna förfrågan är riktad till sjukvårdsdistriktens nämnder för den språkliga minoriteten och andra myndigheters språkorgan. Syftet är att samla in uppgifter om ifrågavarande organs verksamhet, utmaningar och goda praxiser. Uppgifterna samlas för de nya landskapens påverkningsorgan (eller nämnder) för den språkliga minoriteten.

Bakgrund
I regeringens proposition till ny landskapslag (RP 15/2017 rd) föreslås att i tvåspråkiga landskap ska landskapsstyrelsen tillsätta ett påverkansorgan för den språkliga minoriteten. I landskap där det ingår kommuner som hör till samernas hembygdsområde ska landskapsstyrelsen tillsätta ett påverkansorgan för det samiska språket. Eftersom riksdagens grundlagsutskott har uppmanat att påverkningsorganens ställning stärks, är det även sannolikt att påverkningsorganens position ändras till nämnder. (GrUU 26(2017 rd) För tydlighetens skull talas här ännu om påverkningsorgan.
 
Påverkansorganet för den språkliga minoriteten har till uppgift att utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster landskapets språkliga minoritet har behov av på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet. Organets uppgift är att utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen lägga fram förslag till landskapsstyrelsen om hur de tjänster som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna. Organet kan även ha andra uppgifter som landskapsstyrelsen bestämmer. Organet ska årligen lämna landskapsstyrelsen en berättelse om hur tjänsterna på minoritetens språk har genomförts.
 
Finlands kommunförbund, finansministeriet samt justitieministeriet bereder tillsammans en handbok om påverkningsorganen. I handboken presenteras goda handlingsmodeller baserade på erfarenheter från kommunernas påverkningsorgan. Den ska även innehålla exempel och rekommendationer.

 
Målsättningar

Målet är att göra en handbok för de kommande landskapens påverkningsorgan (eller nämnder) för den språkliga minoriteten. Handboken är en del av en allmän handbok riktad till påverkningsorgan. Meningen är att främja verksamhetsstarten och verksamheten för påverkningsorganen på bästa möjliga sätt. För detta ändamål samlas erfarenheter av nu verkande nämnder och andra organ som arbetar med minoritetsspråksfrågor.

Länkar:
Tidtabell
Förfrågningen är öppen i utlåtandetjänsten 16.8 – 15.9.2015.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Förfrågningen består av öppna frågor. Den kan besvaras av nämnden/organet eller av nämndens/organets ansvariga tjänsteman. Målsättningen är att få kompakta svar om den praktiska verksamheten.

Beredare
Språkrättsråd Corinna Tammenmaa
corinna.tammenmaa@om.fi
Sändlista:
HUS Vähemmistökielen lautakunta    
Johanna Lindholm    
Lohjan sairaanhoitoalueen vähemmistökielen jaosto    
Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalueen vähemmistökielen jaosto    
Mona Rönnholm    
Per-Stefan Nyholm    
Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta    
Porvoon sairaanhoitoalueen vähemmistökielen jaosto    
Sami Heinonen    
Sari West    
Soite-kuntayhtymän ruotsinkielinen jaosto    
Tarja Hautamäki    
Uudenmaan liiton kielellisten palveluiden toimikunta    
Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielinen lautakunta    
Varsinais-Suomen liiton kielellisten palvelujen toimikunta    
VSSHP Kielellisen vähemmistön lautakunta