Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till regeringens proposition om en ny teckenspråkslag

Förslag till regeringens proposition om en ny teckenspråkslag

Svarstiden gick ut: 22.10.2014

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Arbetsgruppen för beredningen av en teckenspråkslag har blivit klar med sitt betänkande och med det föreslag till regeringens proposition om en teckenspråkslag, som betänkandet innehåller. Arbetsgruppen föreslår att det stiftas en särskild lag om teckenspråk. Teckenspråkslagen ska vara en kortfattad allmän lag. Med teckenspråk avses i förslaget det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Enligt förslaget ska bestämmelserna om de teckenspråkigas språkliga rättingheter fortsättningsvis ingå i lagstiftningen för de olika förvaltningsmrådena. Med anknytning till detta ingår i betänkandet också arbetsgruppens ställningstagande om utvecklingsbehoven i speciallagstiftningen.

Utlåtandebegärans diarienummer är OM 9/58/2012 och statsrådets projektregister HARE -nummer är OM041:00/2012.

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet i första hand via denna tjänst som är i pilotbruk. Vi beklagar att det eventuellt kan uppstå störningar i detta försöksskede. Meningen är att samla respons för fortsatt utveckling av tjänsten. Alternativt kan ni också lämna in utlåtandet genom att skicka det till justitieministeriets registratorskontor, såsom tidigare (se "Svarsanvisningar för mottagare"). Vem som helst kan lämna in ett utlåtande. Utlåtandebegäran finns på justitieministeriets webbsidor även på finskt teckenspråk 7.10.2014.
 
Bakgrund
Enligt 17 § 3 mom. i grundlagen har olika grupper rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom ska rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp tryggas genom lag.

Enligt Jyrki Katainens regeringsprogram ska förverkligande av de teckenspråkigas rättigheter utvecklas och möjligheterna att stifta en teckenspråkslag utredas.

I oktober 2013 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp som hade till uppgift att bereda ett förslag till en kortfattad allmän lag om teckenspråk samt att se över speciallagstiftningen som gäller de teckenspråkiga. Arbetsgruppens mandattid var 1.11.2013 - 30.6.2014. Medlemmar i arbetsgruppen kom från justitieministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands Dövas Förbund rf och Finlandssvenska teckensspråkiga rf.
Målsättningar
Ett centralt syfte med den föreslagna lagen är att främja förverkligandet av de teckenspråkigas språkliga rättigheter. Ett annat syfte är att trygga att myndigheterna i sin verksamhet strävar efter att främja de teckenspråkigas möjligheter att använda sitt eget språk och få information på teckenspråk.

Avsikten är att den föreslagna lagen ökar myndigheternas kännedom om teckenspråken och stöder beaktandet av de teckenspråkiga som en språk- och kulturgrupp.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Vi ber er lämna utlåtandet senast onsdagen den 22 oktober 2014.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber i första hand lämna in utlåtandet via denna elektronisk utlåtandetjänst senast onsdagen den 22 oktober 2014. Det krävs registrering för att kunna lämna utlåtandet via tjänsten. Alternativt kan ni också lämna in utlåtandet genom att skicka det till justitieministeriet per e-post till adressen justitieministeriet(at)om.fi som en word-, pdf- eller rtf-fil. Utlåtandet behöver inte skickas per post. Vem som helst kan lämna in ett utlåtande.

Utlåtandebegärans diarienummer är OM 9/58/2012 och statsrådets projektregister HARE -nummer är OM041:00/2012.

Arbetsgruppens betänkande finns i pdf-format, se "Ämnesord, länkar, bilagor".
Valmistelijat
Närmare upplysningar ger överinspektör Maria Soininen, tfn 02951 50202, e-post förnamn.efternamn(at)om.fi.
Sändlista:
Arbets- och näringsministeriet    
Delegation för språkärenden    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Döva och Hörselskadade Barns Stödförening r.f.    
Dövas Servicestiftelse    
Finansministeriet    
Finlands Dövas Förbund rf    
Finlands Kommunförbund    
Finlands Läkarförbund    
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.    
Finska Hörselförbundet    
Folkpensionsanstalten    
Förbundet för Mänskliga Rättigheter    
Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto)    
Föreningen Finlands Dövblinda rf    
Handikappforum rf    
Helsingfors universitet / Finska, finskugriska och nordiska institutionen    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Inrikesministeriet    
Institutet för de inhemska språken    
Institutet för de inhemska språken / Teckenspråksnämnd    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto / Viittomakielen keskus    
Kommunikationsministeriet    
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry    
Kuurojen vanhempien kuulevien lasten yhdistys ry    
Kyrkostyrelsen    
LapCI ry – Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys    
Människorättcentret    
Pohjois-Savon Opisto    
Riksomfattande handikapprådet    
Rovala-Opisto    
Rundradio Ab    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Social- och hälsovårdsministeriet    
Suomen viittomakielen tulkit ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska hörselförbundet rf    
Turun kristillinen opisto    
Undervisnings- och kulturministeriet    
Utbildningsstyrelsen    
Utrikesministeriet    
Viito ry – Viittomakielen aineopiskelijoiden opiskelijajärjestö / Jyväskylä    
Viittomakielen ohjaajat ry    
Viittovat perheet ry – Viittomakielisten perheiden yhdistys    
Ålands landskapsregering    
Ålandsdelegationen    
Asiasanat

språkliga rättigheter

teckenspråk

grundläggande rättigheter