Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt viss

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt viss

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13519/2021

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt vissa lagar som har samband med dem
Bakgrund
Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin innehåller under punkten Äldreanpassningen främjas flera skrivningar om förberedelser för befolkningens åldrande och den förändring i samhället som den för med sig. Reformens första fas, särskilt personaldimensioneringen i heldygnsvård för äldre personer, genomfördes genom lag 565/2020 som antogs i juni 2020.
 
Den andra fasen som kompletterar lagstiftningen som gäller reformen av äldreomsorgen grundar sig på en rapport som offentliggjordes den 19 maj 2020 av arbetsgruppen för reform av servicen för äldre, som tillsattes av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru den 29 augusti 2019, och på den respons som gavs om rapporten under remissbehandlingen sommaren 2020.  Arbetsgruppen hade som mål att trygga högklassiga, jämlika och kostnadseffektiva tjänster för äldre samt att stärka tjänsternas kvalitet och en jämlik och behovsenlig tillgång till tjänster. De viktigaste temana i den andra fasen av reformen var enligt rapporten att främja mångfalden i boendet för äldre, förtydliga helheten av tjänster som tryggar vården och omsorgen om äldre samt förbättra kvaliteten på och tillgången till tjänster som tillhandahålls i hemmet.
Målsättningar
I propositionen föreslås det ändringar i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen), socialvårdslagen, lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och lagen om privat socialservice.
 
Den centrala målsättningen med propositionen är att i enlighet med det som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering stärka resurserna för och kvaliteten i hemvården, utveckla alternativa boendeformer och effektivisera egenkontrollen samt ta i bruk tekniska lösningar i tjänster som tillhandahålls äldre personer i hemmet. Ett annat mål är att förtydliga skillnaden mellan serviceboende med heldygnsomsorg och annat serviceboende samt helheten av sådana tjänster i socialvårdslagen som tillgodoser klientens behov av vård och omsorg dygnet runt.
 
I propositionen föreslås det informativa bestämmelser  i äldreomsorgslagen om strategisk planering och prognostisering av boende samt en bestämmelse om avskaffande av långvarig institutionsvård dygnet runt för äldre inom socialvården. Dessutom preciseras bestämmelserna om serviceplan, beslutsfattande, tillräcklig personal inom hemvården, ledning och egenkontroll.
 
Det föreslås att de ändringar som gäller tjänster som tillhandahålls i hemmet och boendeservice görs i socialvårdslagen och att de ska gälla alla klientgrupper som omfattas av lagens tillämpningsområde. I propositionen föreslås det att helheten av service som tillhandahålls i hemmet ändras och att det föreskrivs om stödtjänster som socialservice. Till lagen fogas bestämmelser om tillhandahållande av trygghetsservice, planering av hembesök och hemvård samt om tillhandahållande av boendeservice. Bestämmelserna om ledning och egenkontroll ska stärkas. 
 
För att säkerställa hemvårdens kvalitet och tillräcklighet föreslås att det till socialvårdslagen fogas bestämmelser om tryggande av tillräcklig personal inom hemvården och om åtgärder för att ingripa i bristen på arbetskraft.
 
Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna yttrande om utkastet till regeringsproposition.
Bilagor:

2 vaiheen HE_lausuntoversio.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

2 vaiheen HE_lausuntoversio_sv.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och vissa lagar som har samband med dem

Vaikutusarvioinnin taustamuistiot.pdf -

Tidtabell
Remisstiden är 10.6.-27.8.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden på adressen utlåtande.fi. I utlåtandet ska anges identifieringskoden för lagberedningsprojektet (VN/13519/2021). Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.
 
Efter frågorna har det reserverats utrymme för korta motiveringar eller andra iakttagelser. Vi önskar ett ändringsförslag till paragrafen eller motiveringen till paragrafen, om ni är av annan åsikt om förslaget.
 
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Jaana Huhta, regeringsråd, jaana.huhta@stm.fi
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, satu.karppanen@stm.fi
Riitta Kuusisto, regeringsråd emerita
Kaarina Tuokko, planerare, kaarina.tuokko@stm.fi
Sändlista:
Akuuttigeriatrian yhdistys SAGY    
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Esperi    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finfami ry    
Folkhälsan    
Folktinget    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Huoltaja-säätiö    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Kansallinen kokoomus r.p    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Kolarin kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LUT-yliopisto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaalitaito Oy / sosiaalialan osaamis-keskusten johtajat    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Mehiläinen    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palliatiivisen hoidon yhdistys    
Palliatiivisen lääketieteen yhdistys    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perussuomalaiset r.p    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Socca / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SAMS–Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sininauhaliitto    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa, Pikassos / sosiaa-lialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Senioriliike    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtaja    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

tukipalvelut

stödtjänster

kotihoito

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

Palveluasuminen

asumispalvelut

personal

tjänster för äldre

intensifierat serviceboende

kotipalvelu

hemservice

hemvård

serviceboende