Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1/66/2016

Svarstiden gick ut: 18.8.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Bakgrund
Oikeusministeriö asetti 24.5.2016 työryhmän, jonka tehtävä oli syyttäjälaitoksen organisaation ja toiminnan kehittämisestä laaditun selvityksen, siitä saadun lausuntopalautteen ja oikeusministeriön linjausten perusteella valmistella syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) ja siihen liittyvien asetusten muutokset siten, että syyttäjälaitos tulevaisuudessa toimisi yhtenä virastona jakautuen neljään alueelliseen yksikköön. Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston asemaan uudistuksella ei ollut tarkoitus tehdä muutoksia.

Työryhmä kirjoitti mietintönsä hallituksen esityksen muotoon ja luovutti mietintönsä oikeusministeriölle.
 
Målsättningar
Uudistuksen tavoitteena on helpottaa syyttäjäntoiminnan ohjausta, edistää yhdenmukaista valtakunnallista ratkaisutoimintaa sekä lisätä valtionhallinnon tulosohjauksen vaikuttavuutta. Rakenneuudistuksella pyritään keventämään syyttäjälaitoksen hallintoa ja varaudutaan tulevien tietotekniikkahankkeiden täysimääräiseen hyödyntämiseen. Syyttäjälaitoksen organisoiminen yhdeksi virastoksi edistäisi uusien keskitettyjen toimintojen luomista ja helpottaisi ja yksinkertaistaisi erikoissyyttäjien työpanoksen suuntaamista heidän erikoisosaamistensa mukaisiin, valtakunnallisesti tärkeimpiin tehtäviin. Ehdotettu organisaatio lisäisi syyttäjälaitoksen kykyä vastata joustavasti ja tehokkaasti yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksiin. Syyttäjän toiminnan ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden lisääntyessä kansalaisten oikeusturva ja yhdenvertaisuus lain edessä paranisivat. Lainmuutoksella ei olisi vaikutusta toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn 2018 aikana.

Keskeiset ehdotukset
 
Työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin uusi laki Syyttäjälaitoksesta, jolla syyttäjälaitoksesta muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto.
 
Syyttäjälaitos jakautuisi hallinnollisesti valtakunnansyyttäjän kansliaan ja viiteen syyttäjäalueeseen. Valtakunnansyyttäjän kanslia hoitaisi keskushallinnon tehtäviä ja syyttäjäalueet vastaisivat alueellisesti rikosvastuun toteuttamisesta. Valtakunnansyyttäjä johtaisi virastoa ja valtakunnansyyttäjän kansliaa. Valtakunnansyyttäjän asema ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä sekä valtakunnansyyttäjän devoluutio- ja substituutio-oikeus säilyisivät.
 
Syyttäjäalue vastaisi syyttäjäntehtävistä alueensa rikosasioissa. Syyttäjäalueen päällikkönä toimisi johtava aluesyyttäjä, jonka apuna toimisi yksi tai useampi apulaispäällikkö. Johtava aluesyyttäjä nimitettäisiin virkaansa enintään viiden vuoden määräajaksi.
 
Kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi aluesyyttäjäksi. Uutena virkanimikkeenä olisi myös erikoissyyttäjä.
 
Valtionsyyttäjän tehtäväkuvaa muutettaisiin siten, että heidän tehtäviään koskevassa säännöksessä ei säädettäisi enää nimenomaisesta toimimisesta syyttäjänä yhteiskunnan kannalta merkittävimmissä asioissa ja hovioikeuden ensi asteena käsittelemissä asioissa. Valtionsyyttäjän toimivalta säilyisi kuitenkin ennallaan. Valtionsyyttäjien tehtävät tulisivat yhä enemmän keskittymään muuhun syyttäjäntoiminnan asiantuntijatyöhön sekä syyttäjäntoiminnan tukemiseen ja ohjaamiseen.
 
Lisäksi lakiin otettaisiin eräitä muita syyttäjän toimintaa ja toimivaltuuksia koskevia säännöksiä sekä nimittämis- ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat säännökset. Valtakunnansyyttäjän oikeutta antaa henkilölle syyttäjävaltuudet rajattaisiin aiemmasta. Varalla olevalle syyttäjälle annettaisiin oikeus ryhtyä toimenpiteisiin toisen syyttäjän toimivaltaan kuuluvassa asiassa, mikäli asia ei siedä viivytystä.
 
Työryhmä päätyi toimeksiannosta poiketen esittämään myös Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston nimen muuttamista Ahvenanmaan syyttäjäalueeksi. Muodostamalla Ahvenanmaasta oma syyttäjäalueensa, se pystyisi parhaiten säilyttämään toimintansa omat erityispiirteet.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 18.8.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä "Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistus". Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palveun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, 02951 50112, miia.ljungqvist@om.fi ja Katariina Jahkola, 02951 50246, katariina.jahkola@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Keskusrikospoliisi    
KKO    
Konkurssiasiamiehen tsto    
Kuntaliitto    
Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin syyttäjänvirasto    
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeusrekisterikeskus    
OM oho    
Oulun syyttäjänvirasto    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Salpausselän syyttäjänvirasto    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto    
Tietosuojavaltuutettu    
Tullihallitus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Asiasanat

syyttäjälaitos, syyttäjä, valtakunnansyyttäjänvirasto, syyttäjänvirasto