Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle henkilölle primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen murtumariskin löytämistä varten tehtävän DXA-tutkimuksen kriteereistä

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle henkilölle primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen murtumariskin löytämistä varten tehtävän DXA-tutkimuksen kriteereistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7120/2021

Svarstiden gick ut: 22.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Osteoporoosi eli luukato on merkittävä kansansairaus. Primaarilla osteoporoosilla tarkoitetaan osteoporoosia, jonka taustalla ei ole sairautta ja sekundaarisella osteoporoosilla sairauksiin tai lääkehoitoon liittyvää osteoporoosia. Osteoporoosi itsessään on oireeton, mutta sen aiheuttamat murtumat aiheuttavat kustannuksia, kipua ja invaliditeettia. Osteoporoosin hoidon tavoitteena on ehkäistä murtumia. Osteoporoosi (eli osteoporoottinen luuntiheys) diagnosoidaan matala-annoksiseen röntgensäteilyyn pohjautuvalla sentraalisella DXA-tutkimuksella (i.e. luuntiheysmittaus). Matala luuntiheys on yksi murtumien riskitekijä. Osteoporoosiin liittyvien pienienergiaisten murtumien ehkäisyssä on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon kaikki itsenäiset murtumien riskitekijät, joita on lukuisia kuten korkea ikä ja matala painoindeksi. Vaikka DXA-tutkimuksesta aiheutuva säteilyannos on hyvin pieni, turhia DXA-tutkimuksia pitää välttää. Turhat tutkimukset aiheuttavat muun muassa terveydenhuollon kustannuksia. Näiden kriteerien tavoitteena on selventää, milloin DXA-tutkimus ei ole oikeutettu primaarisen osteoporoosin diagnostiikassa.
Bakgrund
Joulukuussa 2018 voimaan tulleen säteilylain (859/2018) 111 §:n perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. Säteilylaki on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaa mukaan lukien. Säteilylailla täytäntöönpannaan säteilyturvallisuusdirektiiviä 2013/59/Euratom.

Sentraalisen (eli lannerangasta ja reisiluun kaulasta tehdyn) luuntiheyden DXA-tutkimuksen on todettu ennustavan pienienergiaista murtumariskiä. Osteoporoosin kohdentamaton seulonta DXA-tutkimuksella ei ole vaikuttavaa pienienergiaisten murtumien ehkäisyssä. Kansainvälinen EUnetHTA työryhmä ja kansainvälinen laaja meta-analyysi ovat päätyneet suosittelemaan, että murtumariskiä ei kannata seuloa ainoastaan luuntiheysmittauksilla. Perifeeriset luuntiheysmittaukset ennustavat sentraalista (reisiluun kaulan) luuntiheyttä. Perifeerisiä luuntiheysmittareita ei pidä käyttää yksinään osteoporoosin diagnostiikkaan ja pienienergiaisten murtumien riskin arvioon tai seulontaan.
 
Målsättningar
Kun osteoporoosia ehkäistään ennen ensimmäistä pienienergiaista murtumaa (primaaripreventio), on olennaista selvittää pienienergiaisen murtuman kokonaisriski ja sen perusteella kohdentaa luuntiheysmittaus (DXA-tutkimus) niihin henkilöihin, jotka mittauksesta hyötyvät. Kohonneen murtumariskin tunnistaminen ennen ensimmäistä murtumaa on kuitenkin sattumanvaraista eli opportunistista eikä tällä hetkellä murtumariskiä seulota väestötasolla. Erityisen tärkeää on, että ensimmäisen pienienergiaisen murtuman jälkeen selvitetään murtumariski ja tämän perusteella arvioidaan luuntiheysmittauksen, lääkityksen ja muun osteoporoosin hoidon tarve (sekundaaripreventio). Oleellista on huomata, että osteoporoosi itsessään on luuntiheyssairaus ja se on oireeton. 

Kokonaisvaltaiseen murtumariskin arvioon käytetään yleisesti ns. FRAX-työkalua. Myös Käypä hoito -suositus suosittelee pienienergiaisen murtuman riskin selvittämisessä FRAX-työkalua, ja DXA-tutkimusta primaarin osteoporoosin selvittämiseksi tämän riskiarvion perusteella. Mikäli murtumariski on FRAXin ilmoittamana suuri (FRAXissa olevien laitekohtaisten National Osteoporosis Guideline Group (NOGG)-kriteerien perusteella), voi osteoporoosin hoidon aloittaa ilman DXA-tutkimusta. Vastaavasti jos murtumariski on hyvin pieni, ei DXA-tutkimusta tarvita. Murtumariskin suhteen hoitorajan absoluuttiset arvot ovat maakohtaisia, eikä absoluuttista prosentuaalista riskirajaa voi määritellä.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostolle viimeistään 22.11.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Tervyeydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pyytää lausuntoanne "Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätöksestä oireettomalle henkilölle primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen murtumariskin löytämistä varten tehtävän DXA-tutkimuksen kriteereistä". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Terveydenhuollon Palveluvalikoimaneuvosto pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa päätösehdotuksesta antaa erityisasiantuntija Ritva Bly, puh: +358 295 163 039, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@gov.fi tai 
asiantuntija Laura Sandström, puh: +358 295 163 759, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Folkhälsan    
Fysikaalinen Hoitolaitos Yli-Kunto Oy    
HUS Diagnostiikkakeskus Röntgen    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Kempeleen Lääkäripalvelu Ky    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Mehiläinen Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oy Femeda    
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun Sote    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Sairaalafyysikot ry    
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Satadiag    
Suomen Luustoliitto ry    
Suomen Osteoporoosiyhdistys ry    
Suomen Radiologiyhdistys    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Terveystalo Oy    
Säteilyturvakeskus    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Terveyspalvelut Hyvönen Oy    
Unilabs Kokkolan Röntgen Oy    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Ålands Hälso- och Sjukvård    
Asiasanat

Säteilyaltistus

säteilyturvallisuus

osteoporoosi

luuntiheysmittaus

DXA

luun mineraalipitoisuuden mittaus