Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift Examenskraven för internationellt förarbrev för fritidsbåt och certifiering av kvalitetssystemet hos utbildningsanordnare som erbjuder examen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimukset ja tutkintoja tarjoavan koulutuksenjärjestäjän laatujärjestelmän arviointi

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/140520/03.04.01.00/2021

Svarstiden gick ut: 22.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta: 
Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimukset ja tutkintoja tarjoavan koulutuksenjärjestäjän laatujärjestelmän arviointi TRAFICOM/140520/03.04.01.00/2021.
 
Tausta
Vesiliikennelain (782/2019) 41 §:n 6 momentissa Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan valtuus antaa tarkempia määräyksiä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tutkintovaatimusten täyttämisestä sekä 3 momentissa tarkoitetusta laatujärjestelmän arvioimisesta ja Liikenne- ja viestintäviraston kokeen järjestämisestä. 1.7.2021 voimaan tulevalla lakimuutoksella laajennettaisiin auditoitavien koulutuksenjärjestäjien joukkoa, joten auditointihakemusten määrä lisääntyisi. Tästä syystä 6 momentissa tarkoitetun määräyksen
antaminen on nyt ajankohtaista.
Tavoitteet
Tällä määräyksellä tarkennettaisiin vesiliikennelaissa asetettuja vaatimuksia. Määräyksen tavoitteena olisi yhtenäistää kansallisia tutkintovaatimuksia kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan osalta sekä tarkentaa veneilykoulutuksen järjestäjien laatujärjestelmien arviointia. Määräyksellä yhtenäistetään Suomessa annettavan koulutuksen
vaatimukset vastaamaan YK:n Euroopan talouskomission
sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselman nro 40:ssä asetettuja
tutkinnon vähimmäisvaatimuksia.
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään tiistaina 22.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Kimmo Patrakka, p. 029 534 6450, kimmo.patrakka(at)traficom.fi
Erityisasiantuntija Ville Rinkineva, p. 029 534 5444, ville.rinkineva(at)traficom.fi
Jakelu:
Aboa Mare (Novia)    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Alamarin-Jet Oy    
Arctica Oy    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Baltic cruising    
Baltic Cruising    
Dimecc    
Dokk    
Dokk.fi    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eräkarkku    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu    
Finladia Sailing    
Finlandia Sailing    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finntriathlon Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
HT-Engineering Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteenlaitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maritime E.S.B.H.    
Melaveikot RY    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Midnight Sun Sailing Oy Ab    
Natur och miljö    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pelastuslaitokset    
Pidä saaristo siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
RaceWKND    
Rajavartiolaitos    
Saariasiain neuvottelukunta    
Saarikyyti    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Skipperi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystölitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Melonta- ja soutuliitto    
Suomen Melontakouluttajat    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Purjehduksenopettajat PORY ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaoperaattorit ry    
Suomen teknologiateollisuus    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestä ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen Navigaatioseura ry    
Tampereen yliopisto    
Tekes (Arktiset meret -hanke)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trafi    
Tulli    
Turvallisesti vesillä ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen Urheiluliitto (TUL)    
Työväen urheiluliitto TUL    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtakunnan vammaisneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
VTT expert services Oy    
WWF    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö