Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/547/2020

Svarstiden gick ut: 5.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen.
Bakgrund
Ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är en trygg rättsstat, vilket omfattar ett ansvarsfullt brottspåföljdssystem, strafflagen och förbättrande av brottsoffrens ställning. Åtgärderna för att nå målet består bland annat av att inrätta en självständig och oberoende roll som rapportör om våld mot kvinnor och att säkerställa genomförandet av Istanbulkonventionen. (s. 92)

Med anledning av jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 godkände riksdagen ett ställningstagande, i vilket riksdagen bland annat förutsätter att statsrådet utreder möjligheterna att inrätta ett oberoende organ med uppgift att följa upp och bedöma hur skyldigheterna i Istanbulkonventionen uppfylls och att statsrådet i förekommande fall bereder lagändringar (RSk 49/2018 rd).
Målsättningar
Det föreslås att det inrättas en självständig och oberoende uppgift som rapportör om våld mot kvinnor. Rapportören ska på ett omfattande, sektorsövergripande sätt bevaka våld mot kvinnor, bevaka och utvärdera åtgärderna och principerna för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor samt ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är, följa upp hur rättigheterna för offer för våld mot kvinnor tillgodoses och bevaka hur de internationella förpliktelserna uppfylls. Rapportören ska lägga fram förslag och rekommendationer, ge utlåtanden, föra fram sina observationer i den samhälleliga debatten och rapportera sina observationer direkt till beslutsfattarna. Däremot ska rapportören inte ge juridisk hjälp och rådgivning i enskilda fall.

Avsikten är att rapportörens arbetsbeskrivning ska omfatta alla former av våld mot kvinnor och att rapportörens verksamhet ska gälla specifikt kvinnor. Rapportörens uppgifter ska även omfatta exempelvis fall där våld riktas mot kvinnor som hör till olika befolkningsgrupper.

Propositionen syftar inte till att ingripa i befintliga myndigheters befogenheter och uppgifter, utan avsikten är att rapportörsuppgiften ska komplettera de aktörer och myndigheter som redan finns.

Det föreslås att uppgiften som rapportör om våld mot kvinnor ska placeras hos en befintlig aktör som är oberoende och självständig i förhållande till förvaltningen. Avsikten är att de administrativa arrangemangen för uppgiften som rapportör om våld mot kvinnor ska vara motsvarande som för uppgiften som nationell rapportör om människohandel.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna er utlåtanden in via tjänsten utlåtande.fi senast den 5 mars 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om propositionsutkastet. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig, justitieministeriet (tfn 0295 150 078).
Sändlista:
Amnesty International    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Euroopan kriminalipolitiikan instituutti HEUNI    
Eurooppanaiset ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Jyväskylän yliopisto, Marita Husso    
Lapin yliopisto, professori Merja Laitinen    
Loisto Setlementti ry    
Maahanmuuttovirasto    
Merja Pentikäinen    
Miessakit ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE), Taina Riski    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisten linja Suomessa ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Poliiisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rusetti- Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Lapin keskussairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Naistenklinikka    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Oulun yliopistollinen sairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Satasairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Tays Keskussairaala    
SERI-Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskus, Turun yliopistollinen keskussairaala    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Syyttäjälaitos, Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto, Heini Kainulainen    
Turun yliopisto, Johanna Niemi    
Turun yliopisto, Kevät Nousiainen    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Åbo akademi, Elina Pirjatanniemi    
Ämnesord

perusoikeudet

grundläggande rättigheter

ihmisoikeudet

Naisiin kohdistuva väkivalta

mänskliga rättigheter

våld mot kvinnor