Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi satelliittikaukokartoitusta koskevista raja-arvoista

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi satelliittikaukokartoitusta koskevista raja-arvoista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/35139/2022

Svarstiden gick ut: 6.2.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Eduskunta on täysistunnossaan 12.12.2022 hyväksynyt lakiesityksen (HE 113/2022 vp), jossa ehdotetaan mm. avaruustoiminnasta annetun lain (avaruustoimintalaki) muuttamista siten, että lakiin sisällytettäisiin säännökset satelliittikaukokartoituksesta. Avaruustoimintalakiin ehdotetun 1 §:n 3 momentin mukaan laissa säädettäisiin satelliittikaukokartoituksesta, jonka tosiasiallinen määräysvalta on Suomessa ja jossa käytettävien laitteiden tai laitteiston suorituskyky ylittää valtioneuvoston asetuksessa säädetyt raja-arvot. Satelliittikaukokartoitusta koskevan sääntelyn soveltamisalaa koskevista raja-arvoista ehdotetaan siten säädettäväksi valtioneuvoston asetuksessa avaruustoimintalain 1 §:ään esitetyn 6 momentin sekä 11 c §:ään esitetyn 2 momentin asetuksenantovaltuuksien mukaisesti.

Asetuksen luonnostelua varten alustavat keskustelut on käyty satelliittidatasääntelyhankkeen (HE 113/2022 vp) työryhmässä, minkä jälkeen asetusluonnoksen valmistelua on jatkettu työ- ja elinkeinoministeriössä. Asetusluonnoksen suomenkielisestä versiosta on pyydetty alustavat kommentit kesällä 2022. Sidosryhmiltä pyydetään vielä virallista lausuntoa joulukuussa 2022 käynnistyvällä lausuntokierroksella. Ruotsinkielinen asetusluonnoksen käännös liitetään lausuntopyyntöön myöhemmin.
Bakgrund
Esitetyn avaruustoimintalain muutoksen (HE 113/2022 vp) myötä satelliittikaukokartoituksesta tulisi luvanvaraista toimintaa myös avaruustoiminnasta riippumattomana toimintana siinä missä avaruustoimintalaki on aiemmin koskenut vain niitä toimijoita, jotka harjoittavat satelliittikaukokartoitusta omilla satelliiteillaan eli jotka tarvitsevat avaruustoimintaluvan. Sääntelyä ja luvanvaraisuutta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ulottaa mihin tahansa avaruudesta käsin tai avaruudessa tapahtuvaan kuvaamiseen, vaan vain sellaiseen toimintaan, joihin riittävän hyvän kuvauskyvykkyyden vuoksi liittyy merkittäviä riskejä kansallisen turvallisuuden tai Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Näiltä osin lain esitöissä todetaan, että merkittäviksi teknisiksi ominaisuusiksi lukeutuvat muun muassa laitteiden tai laitteiston erotuskyky, paikannustarkkuus, taajuuskaistat ja laatu sekä aikaresoluutio eli se, kuinka usein ja nopeasti tietystä paikasta saadaan kuvaa. (HE 113/2022 vp, s. 51.)
Målsättningar
Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi niistä teknisistä raja-arvoista, joiden ylittyessä satelliittikaukokartoitus kuuluisi avaruustoimintalain piiriin. Tällöin satelliittikaukokartoituksessa katsotaan saavutettavksi sellainen kuvauskyvykkyys, että siihen voi liittyä merkittäviä riskejä kansallisen turvallisuuden tai Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Tavoitteena on, että asetus osoittaisi mahdollisimman selkeällä ja yksinkertaisella tavalla ne tekniset ominaisuudet, joiden täyttyessä satelliittikaukokartoitusta käytettävien laitteiden on katsottava olevan kyvykkyydeltään sellaisia, että kaukokartoitustoimijalla tulee olla lupa toiminnalleen (satelliittikaukokartoituslupa).

Raja-arvoja määriteltäessä on katsottu tärkeäksi yhdenmukaisuus kansainvälisen linjan kanssa siten, että suomalaisia toimijoita ei asetettaisi tiukempien säännösten nojalla huonompaan asemaan ulkomaisiin toimijoihin nähden. Liiketoiminnan ja tutkimuksen intressien näkökulmasta sekä suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn edistämiseksi on pyrittävä välttämään tilannetta, jossa toiminta Suomessa olisi ankaran sääntelyn nojalla huomattavasti rajoitetumpaa kuin mitä se olisi toiseen valtioon sijoittautuneelle toimijalle.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM017:00/2021 - Linkki satelliittidatasääntelyhankkeen (HE 113/2022 vp) hankesivulle

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM017:00/2021 - Länk till projektportalen för projekt för reglering av satellitdata (RP 113/2022 rd)

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM094:00/2022 - Linkki asetuksen hankesivuille

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 6.2.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Yksityiskohtaiset muutosehdotukset pyydetään kirjaamaan selkeästi omaan osioon lausunnossa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Jatkovalmistelun edesauttamiseksi pyydämme toimittamaan lausuntonne myös Word-tiedostona erityisasiantuntija Heidi Pennaselle (etunimi.sukunimi@gov.fi).

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Heidi Pennanen, puh. +358 295 047 211
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
ICEYE    
Ilmatieteenlaitos    
Innovaatiokeskus Business Finland    
Keskuskauppakamari    
Kuva Space    
Lapin yliopisto / ilmailu- ja avaruusoikeuden instituutti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän geofysiikan observatorio    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VTT    
Ympäristöministeriö