Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8868/2019

Svarstiden gick ut: 26.2.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska regionala särdrag beaktas i den mån det är möjligt i social‐ och hälsovårdsreformen och i ordnandet av servicen. Regeringen ska utreda en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019.

Utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors genomfördes hösten 2019. I utredningen granskades motiveringar till och villkor för en eventuell särlösning samt olika alternativa sätt att genomföra en sådan lösning. De modeller som bedömdes var det alternativ med fyra frivilliga samkommuner och Helsingfors stad som föreslagits av kommunerna i Nyland, ett alternativ med lagstadgade samkommuner, ett alternativ där Nyland delas in i flera självstyrande områden samt ett alternativ där Nyland utgör ett enda landskap som har flera områden för produktion av social- och hälsovård i enlighet med en modell med områdesnämnder.

De alternativ som baserade sig på samkommuner konstaterades vara problematiska ur grundlagssynpunkt. Alternativet med Nyland som ett enda landskap skulle å sin sida överensstämma med den baslösning som planerats för resten av landet, men på grund av regionens särdrag skulle det vara synnerligen utmanande att genomföra en sådan lösning på ett kontrollerat sätt.

Också lösningen med flera självstyrande områden motsvarar i stor utsträckning den riksomfattande modellen, men ytterligare frågor är Helsingfors stad som social- och hälsovårdsanordnare samt ställningen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), när uppgifterna för det nuvarande sjukvårdsdistriktet fördelas mellan flera självständiga social- och hälsovårdsanordnare. I denna modell har de självstyrande områdena det primära och allmänna ansvaret för att ordna specialiserad sjukvård, medan HUS har sekundärt ansvar för att ordna specialiserad sjukvård i enlighet med vad som föreskrivs i lag. Till de delar som det inte uttryckligen föreskrivs i lag om HUS ansvar att ordna specialiserad sjukvård, ingår HUS och de självstyrande områdena ett organiseringsavtal om ansvaret för att ordna den. Det ska föreskrivas särskilt om organiseringsavtalets tillämpningsområde och kriterier, och statsrådet ska ha rätt att besluta om avtalet, om sjukvårdsdistriktet och de självstyrande områdena inte lyckas nå ett avtal eller om det inte uppfyller de föreskrivna kriterierna.

Styrgruppen för utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors föreslår som underlag för den fortsatta, gemensamma beredningen en modell som bygger på självstyrande områden och att HUS är verksamt i hela landskapet.
 

Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4130-4 - Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti : Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä 2019

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM085:00/2019 - Erillisselvityksen taustamateriaali Hankeikkunassa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4134-2 - Utredning om en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsinfors – slutrapport : Styrgruppen för särutredningen om social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen och Helsingfors 2019

Tidtabell
Vi ber er lämna ert yttrande senast den 26 februari 2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via webbtjänsten utlatande.fi (remissens diarienummer VN/8868/2019).  Alternativt kan ni lämna ert svar genom att sända det till ministeriets registratorskontor (kirjaamo@stm.fi) och hänvisa till diarienumret VN/8868/2019. 

Remissen har sänts ut till dem som nämns i sändlistan, men alla som vill får lämna yttrande i ärendet.
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki (02951 63382), regeringsrådet Auli Valli-Lintu (02951 63463) och planerare Jan Ihatsu (02951 63583). E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@stm.fi
 
Sändlista:
Askola    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Espoo    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Eteva    
Folkhälsan    
Hanko    
Helsinki    
HUS    
Hyvinkää    
Inkoo    
JHL    
JUKO Ry    
Jyty    
Järvenpää    
Karkkila    
Kauniainen    
Kerava    
Kirkkonummi    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapinjärvi    
Lohja    
Loviisa    
Myrskylä    
Mäntsälä    
Nurmijärvi    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pornainen    
Porvoo    
Pukkila    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Raasepori    
Sipoo    
Sisäministeriö    
Siuntio    
SOSTE    
SPAL    
SuPer    
Tehy    
THL    
Tuusula    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaa    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vihti    
Ämnesord

Pelastustoimi

Räddningsväsendet

sote-uudistus

sosiaali-ja terveydenhuollon järjestäminen

Uusimaa

social- och hälsovårdsreform

ordnande av social- och hälsovård

Nyland