Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27606/2022

Svarstiden gick ut: 27.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån.
 
Det föreslås att 8 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) ändras så att ersättningen för upphovsrätt inte ska betraktas som sådan förvärvsinkomst av arbete som ska beaktas vid jämkning.
 
Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Bakgrund
Statsminister Sanna Marins regering fattade den 11 februari 2022 beslut om sysselsättningsåtgärder som stärker statsfinanserna med minst 110 miljoner euro. Som en del av beslutshelheten beslöt regeringen att ersättningarna för upphovsrätt inte längre ska beaktas vid jämkning i samband med utkomstskyddet för arbetslösa. 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 27 november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Även de som inte nämns separat i sändlistan kan lämna ett utlåtande till ministeriet.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten och i statsrådets tjänst för projektinformation.
Beredare
Regeringssekreterare Eeva Vartio, tfn 0295163122, eeva.vartio.stm@gov.fi
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Luovat ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taiteen edistämiskeskus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömien Keskusjärjestö    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö