Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till proposition med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Lausuntopyyntö esitysluonnoksesta laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7340/2021

Svarstiden gick ut: 3.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta.
Tausta
Ehdotettavat muutokset liittyvät pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen 3.6 ”Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi” ja siinä mainittuihin tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä.

Esityksen valmisteluun ovat johtaneet valvontaviranomaisten tunnistamat tarpeet selkiyttää hampun viljelyn asemaa sekä keventää huumausainelain sääntelyä tietyiltä osin.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkiyttää hampun viljelyn asemaa. Jatkossa huumausainelaissa säädettäisiin selvästi, millä edellytyksin hampun viljely olisi sallittua. Tavoitteena on, että huumausaineita koskevia kieltoja ja rajoituksia ei voitaisi kiertää esimerkiksi tuomalla maahan Mimosa hostilis -kasvin juurikaarnaa tai muuta kasvia, joka sisältää huumausaineeksi määriteltyä DMT:tä. Tältä osin esityksellä pyritään ehkäisemään huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden levittämistä ja käyttöä.

Esityksellä pyritään selkiyttämään lupasääntelyä ja tietyiltä osin keventämään lupiin liittyviä menettelyjä ja lupia edellyttäviä toimia. Esityksen tavoitteena on lisäksi parantaa viranomaisten edellytyksiä estää, paljastaa ja selvittää huumausainerikoksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy maanantaina 3.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, puhelin 0295 163 713 ja sähköposti elina.kotovirta@stm.fi
Jakelu:
Boreal Kasvinjalostus Oy    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / EPT-järjestöverkosto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Finola Oy    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansaneläkelaitos    
Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdgårdsförbundet ry    
Luomuliitto ry    
Luonnonvarakeskus    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maaseudun Kehittäjät ry    
Marttaliitto ry    
Murtolan HamppuFarmi Oy    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
PAM-Apteekkialan osasto ry    
Pohjoinen Aurinko Oy    
Poliisihallitus    
ProAgria Keskusten Liitto    
Puolustusministeriö    
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry    
Ruokavirasto    
Siemenkauppiaitten Yhdistys r.y.    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen 4H-liitto r.y.    
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund r.y.    
Suomen kannabisyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf    
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Trans Farm Oy    
Tulli    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

maatalous

huumausaineet

lääkkeet

apteekit