Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25724/2022

Svarstiden gick ut: 11.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Bakgrund
Eduskunnalla on käsiteltävänä hallituksen esitys brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta HE 134/2022. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavan yritystukilakia väliaikaisesti varauksesta myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen täytäntöön panemiseksi Suomessa. Brexit-mukautusvarauksesta maksettavasta avustuksesta on tarpeen antaa tarkempia säännöksiä myös asetuksen tasolla.

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen osalta säädettäisiin kertakorvauksen käyttämisestä kehittämistoimenpiteitä sisältävässä hankkeessa. Säännös olisi uusi. Yrityksen kehittämisavustusta voi jo nyt myöntää kertakorvauksena yritystukiasetuksen perusteella ja nyt kertakorvausta ehdotetaan myös osaksi toimintaympäristön kehittämisavustusta.

Yritystukiasetuksen säännöstä myönnettävästä toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärästä ehdotetaan muutettavaksi siten, että voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille myönnettävän avustuksen enimmäismäärä voisi olla erityisestä syystä yli 80 prosenttia selvityshankkeissa ja yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen hankkeissa.
Målsättningar
Brexit-mukautusvarausta koskevat ehdotetut muutokset ovat suurelta osin teknisiä ja liittyvät siihen, ettei brexit-mukautusvaraus kuulu EU:n rakennerahaston varoihin, joista myönnettyihin avustuksiin yritystukiasetus ennestään soveltuu. Yritystukiasetuksessa on tarpeen säätää siitä, millä edellytyksillä yrityksen kehittämisavustusta voidaan EU:n brexit-mukautusvarausasetus huomioon ottaen myöntää.

Kertakorvauksen käyttöönottamisen toimintaympäristön kehittämisavustuksessa arvioidaan keventävän tukea myöntävien ELY-keskusten ja avustuksen saajien avustuksen maksatusvaiheen hallinnollista taakkaa.

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärän korottaminen yli 80 prosenttiin tietyissä hankkeissa arvioidaan vaikuttavan erityisesti elinkeinoelämän tarpeista syntyvien vaikuttavien elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushankkeiden valmisteluun, suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten hyödyntämiseen yritysten liiketoiminnassa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 11.11.2022.

Brexit-mukautusvarauksen varoista maksettavan tuen käyttöönottoon liittyvän kiireen vuoksi lausuntoaika on normaalia lyhyempi.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Valmistelijat
hallitusneuvos Mikko Ojala, puh. 029 506 3506, mikko.j.ojala@gov.fi
erityisasiantuntija Ida Berg, puh. 029 504 7043, ida.berg@gov.fi
erityisasiantuntija Raimo Puhto, puh. 029 506 3688, raimo.puhto@gov.fi
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kainuun liitto    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lab-ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy    
Oikeusministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakuntaliitto    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Elinkeino- ja kehitysyhtiöt SEKES ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen korkeakoulusäätiö    
Turun yliopisto    
Uudenmaan liitto    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

valtionavustus

aluekehitys

yritystukiasetus, yritystoiminnan kehittäminen, yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus

brexit