Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20129/2020

Svarstiden gick ut: 25.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa valtioneuvoston periaatepäätökseen teknologiapolitiikasta.
 
Tarvitsemme yhteisen, eri hallinnonaloja yhdistävän päämäärän teknologiapolitiikalle, joka auttaa meitä vastaamaan kysymykseen: Kuinka pääsemme teknologiaa hyödyntämällä haluttuun tulevaisuuteen? Yhteinen visio mahdollistaa strategisesti yhtenäisen teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen Suomessa.
 
Bakgrund
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on seitsemän strategista kokonaisuutta, joista Elinvoimainen Suomi -strateginen kokonaisuus vahvistaa edellytyksiä menestyä kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana vahvuuksia hyödyntäen.

Strategisen kokonaisuuden yhtenä tavoitteena on Suomen tunnettuus teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä. Maana, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tätä tavoitetta tukemaan asetettiin 16.9.2020 hallitusohjelman mukaisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen teknologianeuvottelukunta, jonka tehtäväksi annettiin valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava, digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka. Teknologianeuvottelukunta julkaisi raporttinsa ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen” 1.6.2021. Raportin ehdotuksia on hyödynnetty teknologiapolitiikan periaatepäätöstä laadittaessa.
Målsättningar
Periaatepäätöksessä linjataan Suomen teknologiapolitiikan yhteinen päämäärä ja tavoitteet, joihin hallitus ja ministeriöt yhdessä sitoutuvat.

Periaatepäätöksessä asetetaan teknologiapolitiikan perimmäiseksi päämääräksi, että Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian kehittämisestä ja hyödyntämi­sestä hyvinvointia ammentava maa.

Päämäärän saavuttamiseksi on asetettu neljä tavoitetta:
 1. Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka teknologiayrityksille.
  • Innovaatio- ja teknologiamyönteinen julkinen sektori ja sääntely
  • Vahva panostus T&K-toimintaan ja tutkimuksen kaupallistamiseen
  • Innovaatioiden ja investointien kannusteet
 2. Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksia.
  • Osaamistason nosto ja oppimisen digiloikka
  • Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto houkuttelevaksi ja sujuvaksi
  • Suomi profiloituu kansainvälisesti korkean teknologian maana
 3. Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmis­ten ja yritysten hyvinvoinnin.
  • Julkisen sektorin ja palveluiden automatisointi
  • Digitaalisiin palveluihin ja järjestelmiin liittyvän pehmeän infrastruktuurin[1] kehittäminen
  • Datatalouden toimintaympäristön rakentaminen
 4. Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden roh­keasta kehittämisestä ja soveltamisesta.
  • Uusien teknologioiden määrätietoinen hyödyntäminen
  • Ilmasto- ja ympäristöratkaisujen edelläkävijyys
  • Teknologioilla tuetaan huoltovarmuutta
Tavoitteena on, että valtioneuvosto sitoutuu edistämään periaatepäätöksessä asetettuja teknologiapolitiikan tavoitteita ja ministeriöt ryhtyvät toteuttamaan niiden toimeenpanoa koko julkisella sektorilla. Tavoitteiden asettamisen ohella on tärkeää seurata niiden toteutumista ja luoda tähän tarkoitukseen seurantamalli. Periaatepäätöksessä sitoudutaan myös seurantamallin luomiseen ja käyttöönottoon. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksessä linjattuja teknologiapolitiikan tavoitteita edistetään yli hallituskausien.
 

[1] Pehmeä digitaalinen infrastruktuuri, kuten luottamusinfrastruktuuri ja rajapinnat, joka on edellytys niin julkishallinnon kuin teollisuuden datan hyödyntämiselle sekä digitalisaation ja automaation etenemiselle.
 
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163185/VM_2021_30.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Julkaisu 1.6.2021: Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM134:00/2020 - Teknologianeuvottelukunnan hankesivut

https://vm.fi/teknologianeuvottelukunta - Teknologianeuvottelukunnan verkkosivut

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 25.2.2022 klo 16:15.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Mikäli lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös valtiovarainministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi tällöin pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa: VN/20129/2020.
Valmistelijat
Anita Juho
Teknologianeuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija
Valtiovarainministeriö
anita.juho@gov.fi
Puh. 050 453 1398
Sändlista:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Business Finland    
Digi arkeen -neuvottelukunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finanssiala (FA)    
Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansaneläkelaitos    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääomasijoittajat ry - FVCA    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry Sivista    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Startup Säätiö    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Startup-yhteisö    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos -THL    
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy)    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työn ja talouden tutkimus LABORE    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtion työmarkkinalaitos (VTML)    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

politiikka

TIETO

valtioneuvoston periaatepäätös

teknologia

politiikkaohjelma

neuvottelukunta