Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2022–2023 för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme

Utkast till Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2022–2023 för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14652/2022

Svarstiden gick ut: 15.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2022–2023 för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme.
Bakgrund
I Statens andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 föreslås:

60. Överföring till Statens bostadsfond

Understöd
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2022 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas understöd för byte av bostadsbyggnaders värmeväxlare så att de lämpar sig för lågtempererad fjärrvärme till ett belopp av högst 10 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom den förordning som ska utfärdas.

Förklaring: Ändringarna i motiveringen hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den gröna omställningen. Understöd kan också beviljas vid en övergång till lågtempererad fjärrvärme.
Målsättningar
Målet med statsunderstödet är att försnabba övergången till anläggningar som lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme samt att stödja den gröna omställningen och förbättra försörjningsberedskapen på lång sikt.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande genom Utlåtande.fi senast 15.7.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2022–2023 för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i Utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten.  Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden år offentliga och de publiceras i webbtjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Mer Information fås av Liisa Meritähti och Kaisa Ala-Sankila 17.6.–8.7.2022 och Kirsi Martinkauppi 11.–15.7.2022 (förnamn.efternamn@gov.fi)
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Finanssiala ry    
Green building Council Finland    
Helsingin kaupunki    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Lämmitysenergiayhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-liitto SULVI ry    
Suomen Lämmitystieto/Lämmitysenergia Yhdistys    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vuokralaiset VKL ry