Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3994/2023

Svarstiden gick ut: 1.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

I denna proposition föreslås det att lagen om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor ändras i samband med totalreformen av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor, med anledning av att vissa brister i införandelagen behöver rättas till. Det föreslås att införandelagen korrigeras så att sådana tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor som fanns i Finansinspektionens register när de nya pensionsanstaltslagarna trädde i kraft får fortsätta sin verksamhet inom den verksamhetskrets som avses i den upphävda lagen om pensionsstiftelser eller den upphävda lagen om försäkringskassor. Till införandelagen fogas också bestämmelser om rätten för sådana kassor som bedriver pensions-, tilläggspensions-, sjuk-, begravnings- och avgångsbidragsverksamhet att vara verksamma även om deras storlek är mindre än det föreskrivna minimiantalet försäkrade och de har beviljats undantag som gäller detta med stöd av den upphävda lagen om försäkringskassor före ikraftträdandet av de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor. I sjukförsäkringslagen föreslås en lagteknisk korrigering. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.
 
Bakgrund
Esitys liittyy vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Vuoden 2022 alussa osana kokonaisuudistusta tulivat voimaan laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021), laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista (947/2021) ja vakuutuskassalaki (948/2021). Samalla kumottiin eläkesäätiölaki (1774/1995) ja vakuutuskassalaki (1164/1992) (jäljempänä vanha vakuutuskassalaki). Edellä mainittujen lakien voimaan tulosta säädettiin lailla eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta (951/2021) (jäljempänä voimaanpanolaki), johon sisältyi muun muassa säännöksiä siitä, milloin toimintaa voidaan jatkaa tietyin osin kumotun sääntelyn mukaisena.
 
Målsättningar

 
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 26 Maj 2023 genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten.
Svarsanvisningar för mottagare

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar också andra utlåtanden än de som lämnats av dem som deltagit i sändandet av begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Du kan be om stöd för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare

jurist, Noora Silmonen 
0295163266

regeringsrådRiitta Kokko-Herrala
0295163345   

(etunimi.sukunimi@gov.fi) 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
Porasto Oy    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Vakuutuskassat ry