Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Godkännande av resolutioner från internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés (MSC) 103:e möte

Godkännande av resolutioner från internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés (MSC) 103:e möte

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10577/2021

Svarstiden gick ut: 29.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om godkännandet av resolutioner från internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés (MSC) 103:e möte. Resolutionerna på engelska och promemoriorna beträffande dem på finska och svenska finns som bilaga till denna begäran om utlåtande.
Bakgrund
IMO:s sjösäkerhetskommitté (MSC) har på sitt 103:e möte godkänt tre resolutioner som ska godkännas och vilkas ikraftträdande ska meddelas av ministeriet.
 
Ändringarna träder i kraft internationellt genom ett s.k. tyst förfarande för godkännande, enligt vilket de anses ha blivit godkända den 1 juli 2022, om inte 1/3 av de fördragsslutande parter som representerar minst 50 procent av världshandelsflottans tonnage har motsatt sig ändringarna före det. Ändringarna anses höra till unionens exklusiva behörighet, varmed avsikten är att stadsrådet godkänner ändringarna före den 1 juli 2022. Efter detta, dock före den 1 januari 2023, ska ministeriet meddela att ändringarna träder i kraft. Ändringarna avses således träda i kraft internationellt och för Finlands del den 1 januari 2023.
Målsättningar
Målet med projektet är att sätta i kraft de ändringar i den internationella konventionen som godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden senast fredagen den 29 april 2022 kl. 16.00 via tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@lvm.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in era utlåtanden via tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@lvm.fi. För att kunna lämna in ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Vi ber er använda diarienummer VN/10577/2021 som referens i utlåtandena.
Beredare
Katja Viertävä
Kommunikationsministeriet
katja.viertava(at)gov.fi
0295 34 2612

Katja Peltola
Kommunikationsministeriet
katja.peltola(at)gov.fi
0295 34 2031
 
Jennika Sucksdorff
Kommunikationsministeriet
jennika.sucksdorff(at)gov.fi
0295 34 2109
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
ABB    
ABB    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Baltic Sea Action Group    
Cargotec    
Centrum Balticum    
Centrum Balticum    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elomatic    
Elomatic    
Elomatic    
ESL Shipping    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Gasum    
HaminaKotkan satama    
HaminaKotkan satama    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen Säätiö    
Keskuskauppakamari    
Langh Shipping    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Maa- ja metlousmiisteriö, Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
NAPA    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Norsepower    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto, Helsingin Satama Oy    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
WEGA    
Wetech    
VTS Finland    
VTS Finland    
VTT    
VTT    
WWF Suomi    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö