Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3497/2018

Svarstiden gick ut: 15.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta.
 
Ympäristönsuojelulain ja vesilain menettelysäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Esityksessä otettaisiin huomioon kuulutuslainsäädännön ajantasaistamiseksi tehtävät muutokset hallintolakiin ja tarkistettaisiin yleislain kanssa päällekkäinen ympäristönsuojelulain ja vesilain sääntely.
 
Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädettäisiin sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat toimitettaisiin viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti. Viranomaisella säilyisi mahdollisuus sallia tapauskohtaisesti asiakirjojen jättäminen paperisena. Viranomaisten ja kuntien ylläpitämistä kirjallisista ilmoitustauluista luovuttaisiin ja siirryttäisiin tietoverkossa sähköisesti tapahtuvaan tiedottamiseen. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat saatettaisiin tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain uusissa säännöksissä julkisesta kuuluttamisesta säädetään. Päätösten antaminen julkipanomenettelyllä korvattaisiin vastaavasti sähköisellä tiedoksiantomenettelyllä.
 
Lisäksi vesilain mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisalaa esitetään osin laajennettavaksi ja menettelyyn tehtäväksi eräitä muutoksia.
Bakgrund
Sähköisen toimintaympäristön hyödyntäminen hallinnossa on viime aikoina lisääntynyt ja se on merkittävästi uudistanut valtion, kunnan sekä muiden viranomaisten päätöksentekoa ja viestintää. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia menettelysäännöksiä on tarpeen päivittää siten, että ne huomioisivat muussa lainsäädännössä ja hallinnon toimintatavoissa tapahtuvat muutokset sekä tukisivat sähköiseen asiointiin siirtymistä mahdollisimman hyvin.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on tukea ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden sähköistä käsittelyä siten, että sähköinen käsittely olisi mahdollista asian vireillepanovaiheesta päätöksentekovaiheeseen asti. Tiedoksiantomenettelyiden sähköistäminen koskisi myös muutoksenhakuviranomaista.  Tarkoitus on parantaa hallinnon asiakkaille tarjottujen palvelujen laatua, käytettävyyttä ja saatavuutta sekä lisätä yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten tiedonsaantia. Tässä esityksessä ehdotettavat muutokset edistäisivät pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteita digitalisaation ja säädösten sujuvoittamisen osalta.
Linkit
Liitteet:

HE_YSL ja VL_muutos_fi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi (FI)

HE_YSL ja VL_muutos_sv.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi (SV), pääasiallinen sisältö ja pykälät

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.8.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Laura Siili-Hakkarainen (YSL), puh. 0295 250 411, laura.siili-hakkarainen@ym.fi ja lainsäädäntöneuvos Jari Salila (VL), puh. 0295 150 584, jari.salila@om.fi.
Sändlista:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Hämeen ELY-keskus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Korkein hallinto-oikeus    
Kouvolan kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Kuopion kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Lapuan kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sipoon kunta/ympäristönsuojeluviranomainen    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Tampereen kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki/ ympäristönsuojeluviranomainen    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

sähköinen asiointi

digitalisaatio

ympäristönsuojelulaki

Vesilaki

Kuulutuslainsäädäntö

sähköinen tiedottaminen