Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Reformen av ungdomslagen - arbetsgruppens förslag

Reformen av ungdomslagen - arbetsgruppens förslag

Svarstiden gick ut: 30.11.2015

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbetsgruppen som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet den 16.9.2014 för att bereda en ny ungdomslag har lämnat sin promemoria till ministeriet den 2.11.2015 ( bilagan på finska).

 

 

Bakgrund
Arbetsgruppen föreslår att ungdomslagen förnyas så att den nya lagen ersätter nuvarande 2006 år ungdomslag.
Länkar:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/nuorisolain_uudistaminen.html - Nuorisolain uudistaminen; opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16

Bilagor:

Nuorisolain uudistaminen työryhmän MUISTIO VALMIS.pdf - Nuorisolain uudistaminen; opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16

Tidtabell
Yttrande skall lämna senast måndagen den 30.11. 2015.
Svarsanvisningar för mottagare
De föreslagna paragraferna kommenteras enskilt, i slutet finns möjlighet att framföra allmänna kommentarer. Ni kan svara på de frågor ni anser vara relevanta. Det är inte nödvändigt att svara på alla frågor.
Beredare
Information:
- konsultativ tjänsteman Jaana Walldén, jaana.wallden (@)  minedu.fi, tel.02953 30339
- direktör Georg Henrik Wrede, georghenrik.wrede (@) minedu.fi, tel. 02953 30345.
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Eduskunta    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hallinnon tietotekniikkakeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

kunta

vaikuttaminen

kuuleminen

nuorisolaki

nuori

nuorisotyö

osallisuus

nuorisopolitiikan ohjelma

monialainen yhteistyö

etsivä nuorisotyö

nuorisoalan järjestö

osaamiskeskus

nuorisokeskus

nuorten työpajatoiminta