Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kommentointipyyntö: Osoitetietojärjestelmän sanasto

Kommentointipyyntö: Osoitetietojärjestelmän sanasto

Diarienummer för begäran om utlåtande: MML 39020/00 08/2021

Svarstiden gick ut: 11.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Pyydämme kommenttejanne osoitetietojärjestelmän keskeisten termien sanastoluonnoksesta. Tässä luonnoksessa on määriteltynä 21 käsitettä.

Sanastoa voitte kommentoida organisaation nimissä tai yksittäisenä henkilönä. Tavoitteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta. Saatuja kommentteja hyödynnetään sanaston viimeistelyssä. Kommentoida voi niin termejä kuin määritelmiä ja huomautuksia.

Pyydämme jaottelemaan kutakin käsitettä koskevat kommentit kyseisen käsitteen numeron alle, sillä se mahdollistaa annetun palautteen käsittelyn rakenteisessa muodossa.
Bakgrund
Suomeen kehitetään uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää, joka kokoaa osoitetiedot yhteen ja josta ne vodaan tarjota yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. Valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän suunnittelussa on syntynyt sekä uusia käsitteitä että tarve selkeyttää osoitetietoihin liittyviä termejä ja niiden käyttöä.

Sanastoluonnos on laadittu osana valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämistyötä alkuvuoden 2021 aikana. 
 
Osoitetietojärjestelmän kannalta keskeisten käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Ruotsin- ja englanninkieliset vastineet on tarkoitus lisätä sanastoon myöhemmin.
Målsättningar
Sanastolla pyritään edistämään selkeää viestintää ja osoitetietojärjestelmän tehokasta kehittämistä. Sanaston tavoitteena ei ole koostaa kaiken kattavaa osoitesanastoa, vaan siinä keskitytään osoitetietojärjestelmän kannalta keskeisimpiin käsitteisiin. 

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittäjille, osoitetietoa tuottaville kunnille sekä osoitetiedon käyttäjille. Siitä on hyötyä kaikille osoitteita koskevia termejä ja määritelmiä tarvitseville. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta.

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta sanaston viimeistelyä varten.
Linkit
Liitteet:

Osoitetietojarjestelman_sanasto_lausuntoluonnos_2021-05-24.pdf - Osoitetietojärjestelmän sanastoluonnos

Tidtabell
Kommentit sanastoluonnokseen pyydetään viimeistään perjantaina 11.6.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Sanastoluonnosta voi kommentoida organisaation nimissä tai yksittäisenä henkilönä. Jakelussa mainittujen tahojen lisäksi kommentointipyyntö on jaettu Paikkatietojen kuntafoorumin jäsenille. 
 
Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina (ks. oheinen pdf-liite). Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.
 
Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi. Tämän lisäksi käsitteille annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai viittauksia sovellettaviin lakeihin.
 
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Kaavioihin on otettu mukaan käsitteen numero, ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja.
 
Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Lausunto voi sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä.

Kommentit pyydetään antamaan Lausuntopalvelun kautta. Lausuntopalvelussa vastaajan tulee kommentteja antaakseen rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. 
Valmistelijat
Lisätietoja osoitetietojärjestelmän sanastosta: Paula Ahonen-Rainio, Maanmittauslaitos, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Osoitetietojärjestelmän sanaston laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:

Paula Ahonen-Rainio, Maanmittauslaitos
Niina Kilpelä, ympäristöministeriö
Hanna Majurinen, Maanmittauslaitos
Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos
Tommi Niemi, Digi- ja väestötietovirasto
Tomi Nurmi, Posti Oy
Suvi Uotila, Helsingin kaupunki
Jaakko Uusitalo, Maanmittauslaitos
Sirpa Suhonen, Sanastokeskus, terminologi
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Forum Virium Helsinki    
Forum Virium Helsinki    
Forum Virium Helsinki    
Hausjärven kunta    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Imatran kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lahden kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nurmijärven kunta    
Porin kaupunki    
Posti    
Puolustusministeriö    
Savonlinnan kaupunki    
Sisäministeriö    
Suomen Ympäristökeskus    
Tampereen kaupunki    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Trimble Oy    
Tuusulan kunta    
Valtiovarainministeriö    
Varkauden kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sanastotyö

sanastot

osoitetietojärjestelmä

osoite