Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådsförordningar om gruvmineralbeskattning

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådsförordningar om gruvmineralbeskattning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5770/2023

Svarstiden gick ut: 29.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådsförordningar om gruvmineralbeskattning.
Bakgrund
Vid ingången av 2024 införs en ny skatt på gruvmineral som utvunnits i Finland. De lagar som föreslås i regeringens proposition med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt (RP 281/2021 rd) stadfästes våren 2023 (författningssamlingsnummer 314–316/2023). Med stöd av gruvmineralskattelagen föreslås det att det stiftas en ny förordning av statsrådet om de prisuppgifter som ska tillämpas som grund för beskattningsvärdena för gruvmineralskatten. Dessutom föreslås det att statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (1355/2016) ändras.
Målsättningar
Inom projektet bereds en ny statsrådsförordning som avses i gruvmineralskattelagen (RP 281/2022 rd) och som gäller prisuppgifter för beskattningsvärdena och definitionen av dem. Dessutom bereds ändringar som gäller gruvmineralskattskyldigas bokföring i statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (1355/2016).
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM025:00/2023 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM025:00/2023 - Länk till lagberedningsprojektets webbplats

Bilagor:

Luonnos VNA kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovellettavista hintatiedoista.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetus kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovelltavista hintatiedoista

Luonnos VNA kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovellettavista hintatiedoista RU.pdf - Utkast till statsrådets förordning om prisuppgifter som ska tillämpas som grund för beskattningsvärdet i fråga om gruvmineralskatt

Luonnos VNA oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Luonnos VNA oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta RU.pdf - Utkast till Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Muistioluonnos kaivosmineraaliverotukseen liittyvät valtioneuvoston asetukset.pdf - Muistioluonnos kaivosmineraaliverotukseen liittyvät valtioneuvoston asetukset

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 29 mai 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 29 mai 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Skatteexpert, Ella Luikku, tfn 02955 30091, ella.luikku(at)gov.fi (anträffbar under remissbehandlingen fram till 17.5 och åter 29.5.)

 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Finnwatch    
Geologian tutkimuskeskus    
Kaivosteollisuus ry    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

verotus

kaivostoiminta

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen