Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - YK:n pääsihteerin esitys Wienin tieliikennesopimuksen 1 ja 34 (bis) artiklan muuttamisesta

YK:n pääsihteerin esitys Wienin tieliikennesopimuksen 1 ja 34 (bis) artiklan muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12724/2021

Svarstiden gick ut: 4.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausunto YK:n pääsihteerin esityksestä Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen (SopS 30/1981) 1 artiklan muuttamisesta ja 34 (bis) artiklan lisäämisestä.

 

Ehdotetut muutokset liittyvät ajoneuvojen lisääntyvään automaatioon. Ehdotetussa artiklassa 1 määritellään ”automaattinen ajojärjestelmä” ja ”dynaaminen hallinta”. Artiklan 34 bis mukaan vaatimus, että jokaisella liikkuvalla ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä on oltava kuljettaja, katsotaan täytetyksi, kun ajoneuvo käyttää automaattista ajojärjestelmää, joka noudattaa tiettyjä kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia.

 

 

 

 

Bakgrund
YK:n pääsihteeri on vastaanottanut ehdotuksen sopimukseen tehtävistä muutoksista 15.1.2021. Sopimusvaltioiden on ilmoitettava 12 kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö tai hylkäävätkö ne ehdotetut muutokset tai vaativatko ne erillisen kokouksen koolle kutsumista. Jos vähemmän kuin yksi kolmasosa jäsenvaltioista ilmoittaa hylkäävänsä muutokset tai vaativansa erillisen kokouksen koolle kutsumista, muutokset katsotaan hyväksytyiksi. Voimaantulo tapahtuu kuuden kuukauden kuluttua 12 kuukauden ilmoitusajan päättymisestä. Muutokset tulisivat tällöin voimaan heinäkuussa 2022.
Målsättningar
Ehdotus ei itsessään suoraan muuta oikeustilaa, koska se edellyttää tarkempaa kansallista sääntelyä. Se voidaan siksi panna täytäntöön asetuksella. Valmisteilla olevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikenteen automaatiosta ehdotetaan, että kansallisen tarkemman sääntelyn valmistelua varten asetettaisiin työryhmä.

Liikenne- ja viestintäministeriön alustavan kannan mukaan Suomen tulisi ilmoittaa hyväksyvänsä muutokset.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 4.6.2021 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/12724/2021.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Kirsi Miettinen (029 534 2570, kirsi.miettinen@lvm.fi), Kimmo Kiiski (029 534 2304, kimmo.kiiski@lvm.fi) ja Saara Reinimäki (029 534 2087, saara.reinimaki@lvm.fi).
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja –teollisuus ry    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Forum Virium    
Forum Virium    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Institut for Information Technology HIIT    
Ilmatieteen laitos    
ITS Finland    
ITS Finland    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kuntaliitto    
Lappeenrannan yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Metropolia    
Metsäteollisuus ry    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Open Knowledge Finland    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Puolutusministeriö    
Rakennusliitto ry    
Sensible4    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Tieke    
Tieke    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Väylävirasto    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tieliikenne, automaatio, kansainvälinen sopimus