Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till lag om precisering av bestämmelserna om behandling av personbeteckningar

Begäran om utlåtande om utkastet till lag om precisering av bestämmelserna om behandling av personbeteckningar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17113/2022

Svarstiden gick ut: 13.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om lagutkastet om precisering av bestämmelserna om behandling av personbeteckningar.
Bakgrund
Finansministeriet begärde under perioden 10.1.2022–4.3.2022 om utlåtanden om det utkast till proposition som bereddes inom projektet för att revidera finländska personbeteckningar och identitetshanteringen garanterad av staten och som innehöll ett förslag till ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och vissa andra lagar.

Under remissbehandlingen framfördes synpunkter på behandlingen av personbeteckningar i identifieringssyfte. Med anledning av de synpunkter som framfördes beslutades det att bestämmelserna om behandling av personbeteckningar preciseras och att det ordnas en separat remissbehandling i fråga om dem.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att dataskyddslagen och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten ändras.

Syftet med propositionen är att precisera bestämmelserna om behandling av personbeteckningar vid verifiering av identitet så att enbart personbeteckningen eller en kombination av personbeteckningen och den fysiska personens namn inte får användas för verifiering av identiteten. Propositionen hänför sig till utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska fogas till det utkast till regeringens proposition som bereds av finansministeriet.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Utkastet till lag har beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM044:00/2022 - OM Hankesivu: Henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämistä koskeva hanke - Justitieministeriets projektsida: Projektet för precisering av bestämmelserna om behandling av personbeteckningar

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM183:00/2020 - VM Hankesivu: Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva hanke - Finansministeriets projektsida: Projektet för att revidera finländska personbeteckningar och identitetshanteringen garanterad av staten

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ec6f0f8f-0c33-48e7-8dfb-7b2505565988 - Annetut lausunnot: Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset - Inlämnade utlåtanden: Förslag till författningar och övriga förslag i samband med reformen av personbeteckningssystemet

Bilagor:

Lakiluonnos.pdf - Lakiluonnos

Huvudsakliga innehåll och lagförslag.pdf - Huvudsakliga innehåll och lagförslag

Tidtabell
Justitieministeriet ber om ert utlåtande till utkastet till lag senast den 13 juli 2022.

På grund av ärendets brådskande natur är remisstiden kortare än normalt. Denna regeringsproposition kommer att vara en budgetlag som överlämnas till riksdagen under dess höstsession och avsikten är att propositionen föredras vecka 37. På grund av detta förutsätts det en snabb behandling av ärendet vid den fortsatta beredningen.
Svarsanvisningar för mottagare

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
 
Beredare
Vid justitieministeriet ges ytterligare upplysningar av
 
Petteri Jartti, specialsakkunnig (15.6.2022–1.7.2022)
Tfn 029 515 0175
E-post: petteri.jartti@gov.fi
 
Virpi Koivu, lagstiftningsråd (4.7.2022–13.7.2022)
Tfn 029 515 0071
E-post: virpi.koivu@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland    
Akava ry    
Danske Bank Oyj    
Digi- ja väestötietovirasto    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Mehiläinen    
Nordea    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
SAK ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
S-ryhmä    
STTK ry    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Syyttäjälaitos    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalo    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålandsbanken Abp    
Ämnesord

Tietosuoja

henkilötunnus