Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta -ruotsinkielinen käännös lisätty

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta -ruotsinkielinen käännös lisätty

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13817/2022

Svarstiden gick ut: 23.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om ändring av bestämmelserna om naturreservat, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd. Avsikten är att fridlysningsbestämmelserna uppdateras och tas in på lagnivå. Utlåtanden kan lämnas till och med den 23 augusti 2022.

Avsikten är att de fridlysningsbestämmelser som ska uppdateras införs i lagen på det sätt som grundlagen förutsätter. För närvarande har fridlysningsbestämmelserna antagits på förordningsnivå. Fridlysningsbestämmelserna uppdateras också så att de motsvarar bestämmelserna i naturvårdslagen, som håller på att revideras.

I regeringens proposition med förslag till ny naturvårdslag, som för närvarande behandlas av riksdagen, föreslås en uppdatering av fridlysningsbestämmelserna för de 13 nationalparker som inrättats med stöd av den gällande naturvårdslagen. Avsikten är att fridlysningsbestämmelserna uppdateras så att de motsvarar den nya lagen. Miljöministeriet har förberett en proposition med förslag till uppdatering av fridlysningsbestämmelserna om naturreservat, nationalparker och andra statliga skyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd. Lagförslaget gäller 28 nationalparker, 19 naturreservat och 12 andra statliga naturskyddsområden. 

De flesta nationalparker, naturreservat och andra naturskyddsområden har områdesspecifika undantag som bland annat gäller samernas rättigheter som urfolk, lokalbefolkningens rättigheter samt Försvarsmaktens verksamhet. Avsikten är att uppdatera och foga dessa bestämmelser till lagstiftningen. Förutsättningarna för att bevara och utveckla samekulturen inom samernas hembygdsområde ska dessutom tryggas genom fridlysningsbestämmelserna. Inga ändringar av de nuvarande naturskyddsområdena och inga väsentliga ändringar i de gällande fridlysningsbestämmelserna föreslås i propositionen.

Avsikten är att riksdagen behandlar lagförslaget under vårsessionen 2023 och att de nya fridlysningsbestämmelserna träder i kraft samtidigt med den nya naturvårdslagen i juni 2023.
 
Bilagor:

HE luonnos_1923 nojalla annetut lait.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Karttaliite Oulangan kp.pdf - Karttaliite Oulangan kansallispuisto

Karttaliite Tammisaaren saaristo.pdf - Karttaliite Tammisaaren saaristo

HE__saamelaisalueet _Pohjoissaame.pdf - Keskeinen sisältö ja saamelaisten kotiseutualueen lakiluonnokset pohjoissaameksi

HE saamelaisalueet Inarinsaame.pdf - Keskeinen sisältö ja saamelaisten kotiseutualueen lakiluonnokset inarinsaameksi

HE_saamelaisalueet_koltansaame.pdf - Keskeinen sisältö ja saamelaisten kotiseutualueen lakiluonnokset koltansaameksi

RP_1923 lagar paragraferna och huvudsakliga innehåll.pdf - Keskeinen sisältö ja lakiluonnokset ruotsiksi

Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas till och med den 23 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare

Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. 

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av:
lagstiftningsråd Leila Suvantola, miljöministeriet, tfn. 029 525 0433, leila.suvantola@gov.fi
specialsakkunnig Ilona Latsa, miljöministeriet, tfn. 0295 250 388, ilona.latsa@gov.fi
sakkunnig Roosa Kellokoski, miljöministeriet, tfn. 0295 250 260, roosa.kellokoski@gov.fi

 
Sändlista:
Alakitkan paliskunta    
Arkipelagia-seura    
Asikkalan kunta    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Haminan kaupunki    
Helsingin yliopisto: Kilpisjärven biologinen asema    
Huittisten kaupunki    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Ikaalisten kaupunki    
Ilomantsin kunta    
Inarin kalatalousalue    
Inarin kunta    
Inarin RHY    
Inari-Saariselkä Matkailu Oy    
Infra ry    
Isojoen kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Ivalon paliskunta    
Joensuun kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kajaanin kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kannonkosken kunta    
Karvian kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan RHY    
Kemin-Sompion paliskunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kittilän kunta    
Kittilän RHY    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kotkan kaupunki    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuivasalmen paliskunta    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta KYVOK    
Kuusamon RHY    
Kuusamon yhteismetsä    
Kymenlaakson liitto    
Käsivarren paliskunta    
Laihian kunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin paliskunta    
Lieksan kaupunki    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Lokka-Porttipahdan kalatalousalue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Muhoksen kunta    
Muotkatunturin paliskunta    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oivangin paliskunta    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriveden kaupunki    
Padajoen kunta    
Paistunturin paliskunta    
Paliskuntain yhdistys    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjoisen Perämeren ammattikalastajat ry    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Posion kunta    
ProAgria Keskusten liitto    
Pudasjärven kaupunki    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Päijät-Hämeen liitto    
Pöytyän kunta    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Rantasalmen kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rautavaaran kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaispaliskunnat ry.    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Sallan paliskunta    
Sallan RHY    
Sallivaaran paliskunta    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Savukosken RHY    
Siikalatvan kunta    
Simon kunta    
Sitra    
SLL Kainuun piiri    
SLL Lapin piiri    
Sodankylän kalatalousalue    
Sodankylän kunta    
Sodankylän RHY    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry.    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsästäjäliitto    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Sysmän kunta    
Tammelan kunta    
Teknologiateollisuus ry    
Tenojoen kalatalousalue    
Tervolan kunta    
Tornion kaupunki    
Tornion RHY    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Utsjoen RHY    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaalan kunta    
Valtiovarainministeriö    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Virolahden kunta    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ylikemin kalatalousalue    
Ylöjärven kaupunki    
Ämnesord

luonnonsuojelu

naturvård

luonnonsuojelualueet

naturvårdsområde