Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi tutkintavankiloina toimivista vankiloista

Lausuntopyyntö luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi tutkintavankiloina toimivista vankiloista

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 2/632/2017

Svarstiden gick ut: 10.5.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on tehnyt oikeusministeriölle esityksen tutkintavankilana toimivista vankiloista annetun oikeusministeriön asetuksen (1336/2011) muuttamisesta.  
 
Oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla on valmisteltu oheinen asetusluonnos uudeksi oikeusministeriön asetukseksi tutkintavankilana toimivista vankiloista (liite 1).
 
 
Bakgrund
Tutkintavankeuslain (768/2005) 2 luvun 1 §:n mukaan vangittu henkilö on viipymättä vietävä syyteasiaa käsittelevää tuomioistuinta lähimpään tutkintavankilana toimivaan vankilaan tai erityisestä syystä muuhunkin tutkintavankilana toimivaan vankilaan. Tutkintavankeuslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan tutkintavanki on sijoitettava eri vankilaan tai eri osastolle kuin rangaistusta suorittavat vangit.  Tutkintavangin sijoittamisesta vankilaan päättää tuomioistuin. Erilleen sijoittamisesta voidaan lain 3 luvun 1 §:n mukaan poiketa, jos tutkintavanki toimintoihin osallistumiseksi sitä pyytää taikka poikkeaminen on välttämätöntä vankien, tutkintavankien tai henkilökunnan turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi tai se on muuten tilapäisesti tarpeen vankilan järjestyksen ylläpitämiseksi poikkeuksellisissa tilanteissa. Tutkintavankeuslain 3 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan miehet ja naiset on pidettävä eri asunto-osastoissa. 
Tutkintavankeuslaissa ei ole säännöksiä tutkintavankiloista, vaan lain 2 luvun 6 §:n mukaan tarkemmat säännökset tutkintavankilana toimivista vankiloista annetaan oikeusministeriön asetuksella.
 
Målsättningar
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on esittänyt, että tutkintavankilana toimivista vankiloista annettua oikeusministeriön asetusta muutettaisiin siten, että Kuopion vankilaa ei enää mainittaisi laitoksena, johon naistutkintavankeja voidaan sijoittaa.  Kuopion vankilan sijaan Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon käräjäoikeuksien tutkintavankeuteen määrätyt naistutkintavangit sijoitetaan Pyhäselän vankilaan.  Muutoksen perusteena on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Kuopion vankilassa tekemä tarkastus (4988/3/15), jossa on kiinnitetty huomiota naisvankiosaston ongelmiin.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö ehdottaa myös, ettei Hämeenlinnan vankila enää toimisi miehille tarkoitettuna tutkintavankilana, vaan miestutkintavangit sijoitettaisiin pääsääntöisesti Kylmäkosken vankilaan. Ehdotus perustuu siihen, että Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnistetty pelkästään naisvangeille tarkoitetun uuden vankilan eli Hämeenlinnan vankilan hankesuunnittelu. Tavoitteena on kehittää Hämeenlinnan vankilaa muun muassa henkilöstömäärän ja toimintojen osalta jo kohti tulevaa uutta vankilaa.
 
Liitteet:
Tidtabell
Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto pyytää lausuntoanne asiasta.  Lausunto, jonka tulisi olla sähköisessä muodossa (oikeusministerio@om.fi), pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään  10.5.2017.
 
Valmistelijat
Hallitusneuvos Ulla Mohell
Sändlista:
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue    
Länsi-Suomen rikosseuraamusalue    
Poliisihallitus    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Täytäntöönpanoyksikkö    
Asiasanat

vankila