Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Oikeusministeriön lausuntopyyntö Rikosseuraamuslaitosta koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta

Oikeusministeriön lausuntopyyntö Rikosseuraamuslaitosta koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19068/2020

Svarstiden gick ut: 16.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä on valmisteltu lausunnolle lähetetty valtioneuvoston asetusluonnos, joka koskee Rikosseuraamuslaitoksen rakenneuudistusta. Uudistusta koskeva hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 57/2021 vp) on annettu eduskunnalle huhtikuussa 2021.
Bakgrund
Uudistuksen taustana on Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2020 alkupuoliskolla toteuttama organisaatiorakenteidensa toimivuutta koskeva arviointihanke. Hankkeessa otettiin huomioon viime vuosina tehdyissä ulkoisissa arvioinneissa esiin nousseet seikat, kuten aluerakenteeseen ja ohjausjärjestelmään liittyvät hankaluudet sekä toimintamallien ja käytäntöjen yhtenäistämisen tarve. Tehdyn arvioinnin perusteella Rikosseuraamuslaitos laati ehdotuksen organisaatiorakenteiden kehittämiseksi. Ehdotusten perusteella valmisteltiin edellä todettu hallituksen esitys 57/2021 vp. Nyt lausunnolla oleva valtioneuvoston asetusluonnos sisältää lakiehdotusta täsmentävät säännökset.
Målsättningar
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on uudistaa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakennetta sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmää siten, että ne tukisivat nykyistä paremmin Rikosseuraamuslaitoksen ydintoiminnan järjestämistä, strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä. Rikosseuraamuslaitos olisi nykyistä yhtenäisempi, valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka toimeenpanokyky olisi nykyistä parempi. Tavoitteena on lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta. Tällä olisi keskeinen merkitys rangaistusta suorittavien oikeusturvan ja yhdenmukaisen kohtelun kannalta.
 
Hankkeelle ei ole asetettu henkilöstön vähennystavoitteita. Esityksellä ei olisi myöskään vaikutusta nykyiseen toimipaikkaverkostoon.
Linkit

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+57/2021 - Hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 57/2021 vp)

Liitteet:

VNA Rise muistio.docx - Muistioluonnos

VNA Rise_fi.docx - Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta

VNA Rise_sv.docx - Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 16.8.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet).
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos toimitatte lausunnon oikeusministeriöön, lausunto pyydetään toimittamaan osoitteella: oikeusministerio@om.fi. Asianhallintajärjestelmä VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydämme lähettämään lausunnon suoraan VAHVA-asialta (VN/19068/2020).

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Yksikönpäällikkö Marianne Mäki, marianne.maki@om.fi, puh. 02951 50034
Hallitusneuvos Anne Hartoneva, anne.hartoneva@om.fi, puh. 02951 50344
Sändlista:
Ammattiliitto Pro ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS ry    
Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Valtiovarainministeriö    
Vankilavirkailijain Liitto VVL ry    
Asiasanat

Rikosseuraamuslaitos

vankeus

vankila

rikosseuraamus

yhdyskuntaseuraamus

tutkintavankeus

yhdyskuntaseuraamustoimisto