Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio: Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevien säännösten soveltaminen alusten ja ilma-alusten tunnistamiseen ja seurantaan tarkoitettuihin AIS-, ADS-B- ja RID-radiolähetteisiin

Arviomuistio: Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevien säännösten soveltaminen alusten ja ilma-alusten tunnistamiseen ja seurantaan tarkoitettuihin AIS-, ADS-B- ja RID-radiolähetteisiin

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/3970/09.0.01/2022

Svarstiden gick ut: 31.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa luonnoksesta arviomuistioksi, jossa tarkastellaan radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevien säännösten soveltamista alusten ja ilma-alusten tunnistamiseen ja seurantaan tarkoitettuihin AIS-, ADS-B- ja RID-radiolähetteisiin. AIS-lähetteet liittyvät merenkulkuun, ADS-B-lähetteet ilmailuun ja RID-lähetteet miehittämättömiin ilma-aluksiin eli droneihin. Kyseessä ovat jatkuvasti ja automaattisesti lähetettävät radiolähetteet, jotka sisältävät erilaisia alusten sijainti- ja tunnistetietoja. AIS- ja ADS-B-tietoja käytetään tällä hetkellä erilaisissa viranomaispalveluissa ja kaupallisissa palveluissa.
Bakgrund
Traficom on aiemmin lainsäädännön soveltamista koskevassa neuvonnassaan tulkinnut, että ADS-B- ja AIS-lähetteet ovat luottamuksellista viestintää. Se, joka on saanut tiedon luottamuksellisesta radioviestinnästä, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei soveltuvan lainsäädännön mukaan lähtökohtaisesti saa ilman viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä, välitystietoa tai tietoa viestin olemassaolosta. Tästä seuraa, että AIS- ja ADS-B-lähetysten tietojen välittäminen kaupallisiin palveluihin sivullisten, eli käytännössä muiden kuin toisten ilma- tai merialueen käyttäjien sekä liikennettä valvovien tahojen toimesta on neuvontakäytännössä katsottu voimassa olevan lainsäädännön vastaiseksi, kun tällainen käyttö ei ole ollut lähetteiden alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaista.
Målsättningar
Traficom pitää tarpeellisena arvioida uudelleen AIS- ja ADS-B-lähetteiden asemaa luottamuksellisena radioviestintänä näiden tietojen käsittelyyn liittyvän toimintaympäristön nykytilaa vasten. Aiemman tulkintalinjauksen kriittinen tarkastelu on tarpeen myös sen johdosta, että miehittämättömissä ilma-aluksissa (droneissa) on tulossa käyttöön RID-lähetteet. Traficomilla ei ole ollut aiemmin tulkintaa siitä, miten RID-lähetteitä on arvioitava suhteessa viestinnän luottamuksellisuuteen.

Arviomuistioluonnoksessa katsottaisiin, että kyseisten automaattisten tunnistusjärjestelmien (AIS, ADS-B ja RID) lähetteet on syytä katsoa kokonaisarvion perusteella yleisesti vastaanotettavaksi tarkoitetuksi radioviestinnäksi. Tämä tarkoittaisi samalla aiemman AIS- ja ADS-B-järjestelmiä koskevan viraston tulkinnan päivittämistä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.3.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse viraston kirjaamoon.

Lausuntopalvelussa annetut lausunnot ovat julkisia. Mikäli lausuntonne sisältää liikesalaisuuden tai muun seikan perusteella salassa pidettäviä tietoja, voidaan lausunto lähettää turvasähköpostilla Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi käyttäen viitteenä diaarinumeroa TRAFICOM/3970/09.0.01/2022. Ohjeistuksen turvasähköpostin lähettämiseen löydätte: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin. Salassa pidettävät tiedot tulee merkitä erikseen ja salassapitovaatimus perustella.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa:
lakimies Jesse Heiskanen, p. 0295 346 129

Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@traficom.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Artic Astronauts    
Aurora Propulsion Technologies    
FiCom ry    
Finavia    
Fintraffic    
ICEYE    
Kuva Space Oy    
Oulun yliopisto    
POHA    
PV    
Rajavartiolaitos    
Reaktor Space    
Reaktor Space    
Sensofusion Oy    
Suojelupoliisi    
Tietosuojavaltuutettu    
Vaasan yliopisto    
Väylävirasto