Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Miehittämättöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta

Miehittämättöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: PLM009:00/2016

Svarstiden gick ut: 22.2.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministeriö pyytää kunnioittavasti lausuntoanne hallituksen esityksen muotoon laaditusta työryhmän mietinnöstä Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta.
Målsättningar
Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia. Lakiin lisättäisiin säädökset lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta. Esityksen tavoitteena on täydentää Puolustusvoimia koskevaa toimivaltuussääntelyä siten, että säännöksissä olisi tarkasti määritelty Puolustusvoimien mahdollisuudet sen keskeisten toimintojen ja kohteiden turvallisuuden ylläpitämiseen ja niihin kohdistuvaan uhkaan vastaamiseen.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään keskiviikkona 31.1.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@defmin.fi ja tiedoksi teija.pellikainen@defmin.fi.
Valmistelijat

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Teija Pellikainen, etunimi.sukunimi@defmin.fi, 02951 40606.
Sändlista:
Aliupseeriliitto ry    
BaseN Oy    
CSC-Tieteen tietotekniikan Keskus Oy    
Defence Bittium    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
GTK    
Ilmailuliitto    
Insta oy    
Invest in Finland, Finpro ry    
Keskusrikospoliisi    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Nixu Oy    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
Patria    
PLM konserniohjausyksikkö    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
PLM talousyksikkö    
PLM turvallisuusyksikkö    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Robonic    
RPAS Finland    
sisäministeriö    
SSH Secure Communications Oyj    
Suojelupoliisi    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen lentopelastusseura    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
tasavallan presidentin kanslia    
Tekes    
Teknologiateollisuus ry    
Tieto Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE    
Tullihallitus    
TUT    
ulkoasiainministeriö    
Upseeriliitto ry    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
ympäristöministeriö