Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Anvisning för hörande vid författningsberedning

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet

Svarstiden gick ut: 16.11.2015

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

OM37/49/2015

Oikeusministeriö on valmistellut ohjeen kuulemiseen säädösvalmistelussa korvaamaan aiemmin valtioneuvoston periaatepäätöksellä annettu ohje Kuuleminen säädösvalmistelussa (oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 18/2010).

Keskeisimmät muutokset ohjeen sisällössä  koskevat lausuntopalvelu.fi:n käyttöä lausuntomenettelyssä. Ohjeen tueksi on tehty säädösvalmistelijoille suunnattua tukiaineistoa. Näitä ovat kuuleminen säädösvalmisteluprosessissa, kuulemisen menetelmät ja lakisääteiset kuulemisvelvoitteet. Luonnos oppaaksi löytyy osoitteesta
http://kuulemisopas.finlex.fi/

Kuulemisohje tullaan esittämään annettavaksi valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Tukiaineisto sitä vastoin on valmistelijan avuksi tarkoitettua aineistoa, joka ei ole samalla tavalla sitova. Aineistoa voidaan siten myös päivittää tarpeen vaatiessa.

Tavoitteet

Kuulemisoppaan aineiston tavoitteena on luoda raamit kuulemiselle säädösvalmistelussa, joiden mukaisesti ministeriöissä tapahtuva säädösvalmistelun kuuleminen toteutetaan. Tavoitteena on lisäksi antaa lisätietoa ja työkaluja kuulemisen tueksi, jotka helpottavat kuulemisprosessin suunnittelua ja toteutusta lainvalmisteluprosessissa.

Linkit
Aikataulu

Lausuntoaika on 6.10.2015 - 16.11.2015

Ohjeen on määrä valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.


 

Vastausohjeet vastaanottajille

Kuulemisohje löytyy Finlex-palvelusta osoitteesta http://kuulemisopas.finlex.fi/

Ohje on mahdollista tulostaa kokonaisuudessaan palvelusta. Tällöin on kuitenkin huomioitava se, että jotkin palvelun toiminnallisuudet (kuten esimerkit tai erilliset liitetiedostot) eivät näy parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi suosituksena on, että oppaaseen tutustutaan verkkoympäristössä.

Valmistelijat
Suunnittelija Outi Slant, Lainvalmisteluosasto, 02951 50251, outi.slant@om.fi
Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, 02951 50348, niklas.wilhelmsson@om.fi
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Eduskunnan kanslia    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry)    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Seta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi    
Suomen partiolaiset    
Suomen setlementtiliitto    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen työväen urheiluliitto TUL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska studiecentralen    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi