Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Anvisning för hörande vid författningsberedning

Anvisning för hörande vid författningsberedning

Svarstiden gick ut: 16.11.2015

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet har berett en anvisning för hörande vid författningsberedning som ska ersätta den tidigare anvisningen som gavs ut i form av ett principbeslut av statsrådet (justitieministeriets utreningar och anvisningar 18/2010).

De viktigaste ändringarna i anvisningens innehåll gäller användningen av tjänsten utlåtande.fi vid remissförfarandet. Förutom själva anvisningen har man berett stödmaterial för lagberedarna. Stödmaterialet gäller hörande vid lagberedningsprocessen, metoderna för hörande och lagstadgade skyldigheter som gäller hörande.  Utkast som anvisning finns i http://kuulemisopas.finlex.fi/sv

Det kommer att föreslås att anvisningen för hörande ges ut i form av ett principbeslut av statsrådet. Stödmaterialet för sin del är avsett som hjälpmedel för lagberedarna och är inte på samma sätt bindande. Stödmaterialet kan därmed också uppdateras vid behov.

Målsättningar

Syftet med anvisningen för hörande är att skapa en ram enligt vilken ministerierna ska genomföra hörandet vid författningsberedning. Avsikten är också att erbjuda information och verktyg som kan utnyttjas vid hörandet och som underlättar planeringen och genomförandet av hörandet i samband med lagberedningsprocessen. 

Länkar:
Tidtabell

Remisstiden är 6.10.2015-16.11.2015
Anvisningen avses bli klar före slutet av år 2015

 

Svarsanvisningar för mottagare

Anvisningen för hörande finns i Finlex under adress http://kuulemisopas.finlex.fi/

Det är möjligt att skriva ut hela anvisningen, men det bör dock beaktas att om anvisningen skrivs ut syns vissa av tjänstens funktioner (såsom exempel och bifogade filer) inte på bästa möjliga sätt. Därför rekommenderas det att svarandena bekantar sig med anvisningen i webbmiljön.Anvisningen för hörande finns i Finlex under adress http://kuulemisopas.finlex.fi/

Beredare
Planerare Outi Slant, lagberedningsavdelningen, 02951 50251, outi.slant@om.fi
Konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, 02951 50348, niklas.wilhelmsson@om.fi


 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Eduskunnan kanslia    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry)    
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf    
Seta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi    
Suomen partiolaiset    
Suomen setlementtiliitto    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen työväen urheiluliitto TUL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska studiecentralen    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi