Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av räddningslagen (sotning)

Ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av räddningslagen (sotning)

Diarienummer för begäran om utlåtande: SM 007:00/2016

Svarstiden gick ut: 13.6.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av räddningslagens (379/2011) bestämmelser om sotning har beretts vid inrikesministeriet. Beredningen baserar sig på en förstudie där man utredde hur den gällande regleringen fungerar samt behoven av att ändra lagstiftningen.

Det föreslås att räddningslagen ändras så att det lokala räddningsväsendet inte längre ska ha skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster inom sitt område. Detta innebär att det nuvarande distriktssotningssystemet upphör. Det föreslås att också prisregleringen i fråga om sotning slopas.

Enligt förslaget ska producerandet av sotningstjänster vara företagsverksamhet enligt principen om fri konkurrens. Byggnadens ägare eller innehavare ska skaffa de behövliga sotningstjänsterna hos den sotare hen väljer.

Den nuvarande skyldigheten för byggnadens ägare och innehavare att se till att sotningen utförs hålls kvar, men den ska förtydligas i synnerhet när det gäller underhåll av eldstäder och rökkanaler. Vad som ska ingå i sotningen samt intervallerna mellan sotningarna ska det föreskrivas om på samma sätt som förut. För att förtydliga regleringen ska närmare bestämmelser flyttas från inrikesministeriets förordning till lagnivå.

Kravet på yrkesexamen för sotare ändras inte. Det ställs inga andra krav på att verka som sotarföretag.

Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i augusti 2017. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018.
Länkar:

http://intermin.fi/nuohous - Nuohousuudistuksen hankesivu sisäministeriön verkkosivuilla

http://intermin.fi/sv/reform-av-bestammelser-om-sotning - Projektsidan för reformen av bestämmelserna om sotning på inrikesministeriets webbplats

Bilagor:

Pelastuslaki_Nuohous_20042017.pdf - Hallituksen esitys pelastuslain muuttamisesta, luonnos 20.4.2017

Pelastuslaki_Nuohous_20042017_sv.pdf - Regeringens proposition om ändring av räddningslagen, utkast 20.4.2017

Tidtabell
Utlåtandena ska sändas till inrikesministeriet senast den 13 juni 2017.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra instanser än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ger Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, samt Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@intermin.fi.

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto ry    
Helsingin pelastuslaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin pelastuslaitos    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nuohousalan Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Rakennustarkastusyhdistys ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Nuohoojat ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Ämnesord

nuohous, nuohoojat, pelastustoimi, paloturvallisuus, rakennukset

sotning, räddningsväsendet, brandsäkerhet, byggnader