Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Uppsägningsgrunder som beror på arbetstagaren när arbetsgivaren sysselsätter färre än 20 personer

Uppsägningsgrunder som beror på arbetstagaren när arbetsgivaren sysselsätter färre än 20 personer

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1399/03.01.01/2018

Svarstiden gick ut: 16.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade proposition med förslag till uppsägningsgrunder som beror på arbetstagaren när arbetsgivaren sysselsätter färre än 20 personer.
 
Propositionen baserar sig på det beslut om att ändra arbetsavtalslagens bestämmelser om uppsägningsgrunder som regeringen fattade vid ramförhandlingarna i april 2018.  Enligt uppdraget lättas kriterierna för individuell uppsägning i företag med färre än 20 anställda. Enligt regeringen syftar ändringen till att sänka tröskeln för sysselsättning.
I propositionen föreslås det att arbetsavtalslagen ändras. Det föreslås att det till 7 kap. 2 § 1 mom. i arbetsavtalslagen fogas en bestämmelse om en uppsägningströskel som iakttas när arbetsgivaren sysselsätter färre än 20 personer. Som uppsägningsgrund kommer att anses även sådant åsidosättande av eller brott mot arbetsförpliktelserna som är lindrigare än vad som föreskrivs i första meningen i 1 mom. eller osakligt uppförande, när det undergräver förtroendeförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller försvårar arbetsgivarens och arbetsgemenskapens verksamhet. Dessutom förutsätts att det inte längre med tanke på arbetsgivaren kan anses skäligt att anställningsförhållandet fortsätter. Arbetsgivaren ska även då iaktta vad som i 2–3 mom. i paragrafen föreskrivs om förbjudna uppsägningsgrunder och skyldighet att varna arbetstagaren före uppsägningen. Däremot tillämpas bestämmelsen om skyldighet att erbjuda annat arbete i paragrafens 4 mom. inte, när arbetsgivaren sysselsätter färre än 20 personer.

Avsikten är att ändringen inte påverkar tröskeln för uppsägning i företag med fler än 20 anställda. Till denna del kvarstår alltså bestämmelserna oförändrade.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber att utlåtandet lämnas in senast torsdagen den 16 augusti 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber att utlåtandena lämnas genom att begäran om utlåtande, som finns på utlåtande.fi, besvaras. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Man kan be om stöd med att ta i bruk tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.

OBS! Alla givna utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.
 
 
Beredare
Ytterligare upplysningar:
 
Tarja Kröger, regeringsråd
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare
fornamn.efternamn@tem.fi
 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

työsopimuslain muuttaminen