Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utredning om tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i Finland

Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5969/2019

Svarstiden gick ut: 30.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimista koskevasta selvityksestä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista tulee selvittää lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa. Tässä selvityksessä päivitetään oikeusministeriön vuonna 2012 tekemää kartoitusta pyrkimyksistä kehittää aihetta koskevaa sääntelyä kansainvälisellä tasolla ja valikoiduissa muissa valtioissa ja hahmotellaan mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja hallitusohjelman rajaamalla tavalla sitä silmällä pitäen, että ei-kaupallisen sijaissynnytyksen rajoitettu salliminen tulisi harkittavaksi. 

Kansallinen salliminen ei poista, mutta saattaa parhaimmillaan vähentää suomalaisten hakeutumista ulkomaille sijaissynnytysjärjestelyn toteuttamista varten. Se kuitenkin edellyttää sitä, että järjestelyyn pääsy ja hoidosta aiheutuvat kustannukset on mitoitettu oikein. Kansainvälisestä kehityksestä voidaan havaita, että ei-kaupallisena alkaneet sijaissynnytysjärjestelyt saattavat tuoda mukanaan ei-toivottuja kaupallisia lieveilmiöitä, kuten sijaissynnyttäjille maksettavat epäviralliset palkkiot, ellei toimintaa ole selkeästi säännelty ja valvontaa järjestetty asianmukaisesti.  
 
Tausta
Oikeusministeriö julkaisi vuonna 2012 arviomuistion, jossa tarkasteltiin sijaissynnytysjärjestelyihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja eri sääntelyvaihtoehtoja. Muistiossa ei otettu kantaa siihen, oliko vallitsevaa sijaissynnytysjärjestelyt kieltävää oikeustilaa tarpeen muuttaa.

Merkittävä osa arviomuistiota kommentoineista lausunnonantajista ei vuonna 2012 asettunut selkeästi minkään esitetyn sääntelyvaihtoehdon kannalle, mutta suuri osa suhtautui myönteisesti sijaissynnyttämisen rajoitettuun sallimiseen. Monen mielestä ennen päätöksentekoa sijaissynnytyksistä tulisi kuitenkin olla saatavilla enemmän tutkimustietoa ja asiassa tulisi seurata pidempään kansainvälistä kehitystä. Monet niistä, jotka kannattivat täyskiellon jatkamista tai jotka eivät ottaneet asiassa selkeää kantaa, katsoivat, ettei syntyvän lapsen edun ja sijaissynnyttäjän ihmisarvon kunnioittamista sijaissynnytysjärjestelyissä voitaisi varmistaa. Riskinä täyskiellon kohdalla nähtiin kuitenkin muun muassa hakeutuminen sijaissynnytyshoitoihin ulkomaille.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan sijaissynnytysjärjestelyiden tuloksena syntyneet lapset voivat yhtä hyvin kuin muut hedelmöityshoidon tuloksena syntyneet lapset. Sijaissynnyttäjien asemaan tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, sillä järjestelyyn liittyy kohonnut riski synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja vaikeuksista luovuttaa lapsi aiotuille vanhemmille.  
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 30.5.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan keskeisten ehdotusten otsikointia ja jäsentelyä (alla).

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@gov.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola p. 02951 50314
erityisasiantuntija Mari Kaipomäki p. 02951 50062
(etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Adoptioperheet ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Appelmedi    
Aura Klinikka    
Dextra    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
emeritusprofessori Markku Helin    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etävanhempien liitto ry    
Gynova Oulu    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
HUS / HYKS / NKL /hedelmöityshoidot    
HyVil Oy    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun keskussairaala, hedelmöityshoidot    
Kansaneläkelaitos    
Kohtuuttomat ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
KYS / Hedelmöityshoidot    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Lastenvalvojat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Mehiläinen Felicitas Helsinki    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit ry    
Monika-naiset liitto ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Nytkis ry    
Ovumia Helsinki    
OYS hedelmöityshoidot    
Pelastakaa lapset ry    
Pohjois-Karjalan ks / hedelmöityshoidot    
professori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto    
professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto    
Satakunnan ks / hedelmöityshoidot    
Sateenkaariperheet ry    
Seinäjoen ks / hedelmöityshoidot    
SETA ry    
Simpukka ry    
sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen gynekologiyhdistys    
Suomen kätilöliitto ry    
Suomen lastenpsykiatriyhdistys ry    
Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seura    
Suomen psykiatriyhdistys    
Suomen psykologiliitto    
Suomen setlementtiliitto ry    
Suomen UNICEF ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
TAYS hedelmöityshoidot    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhoitajaliitto    
Trasek ry    
Tuomariliitto ry    
tutkijatohtori Sanna Koulu, Lapin yliopisto    
TYKS hedelmöityshoidot    
ulkoministeriö    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveusalan eettinen neuvottelukunta    
valtiovarainministeriö    
vanhempi yliopistonlehtori Liisa Nieminen, Helsingin yliopisto    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
yliopistonlehtori Katja Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto