Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Nationella bestämmelser som kompletterar den nya Bryssel IIa-förordningen

Nationella bestämmelser som kompletterar den nya Bryssel IIa-förordningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13480/2020

Svarstiden gick ut: 15.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Rådets förordning (EU) 2019/1111 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn, dvs. den så kallade nya Bryssel IIa-förordningen, antogs den 25 juni 2019 och börjar tillämpas den 1 augusti 2022.
 
Det viktigaste syftet med den nya förordningen är att i medlemsstaterna underlätta rörlighet för de avgöranden, officiella handlingar och överenskommelser som hör till förordningens tillämpningsområde. Ändringarna har tagits in i den nuvarande Bryssel IIa-förordningen (EG) nr 2201/2003 så att det har utarbetats en ny, omarbetad version av förordningen.
 
Den 23 juni 2020 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp som hade till uppgift att bereda de ändringar i den nationella lagstiftningen som tillämpningen av förordningen förutsätter. Arbetsgruppen skulle även bedöma behovet att se över bestämmelserna om verkställighet av sådana beslut om återlämnande av barn som getts i Finland, och vid behov bereda lagändringarna om det.
 
I arbetsguppens betänkande föreslås det att det stiftas en ny lag om tillämpning av förordningen som ska innehålla sådana nationella bestämmelser som tillämpningen av förordningen förutsätter. I betänkandet föreslås utöver kompletterande bestämmelser även ändringar som preciserar bestämmelserna om säkringsåtgärder som förutsätts vid verkställighet av ett avgörande som meddelats om återlämnande av ett barn som olovligen bortförts eller kvarhållits.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-814-1 - Työryhmän mietintö asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä (suomeksi/på finska)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELLAR%3A524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1 - Uusi Bryssel IIa –asetus (EU) 2019/1111

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELLAR%3A524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1 - Den nya Bryssel IIa -förordningen (EU) 2019/1111

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM059:00/2020 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM059:00/2020 - Statsrådets projektportal

Bilagor:

Työryhmän mietintö (OM 2021 20) Bryssel II a -asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä.pdf - Työryhmän mietintö asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä (suomeksi/på finska)

Tidtabell
Vi ber er sända ert utlåtande senast tisdagen den 15 september 2021.  
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om utlåtanden om arbetsguppens betänkande (JM Betänkanden och utlåtanden 2021:20).

Vi ber er lämna ert yttrande genom att svara på den begäran om yttrande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att ta tjänsten i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information lagstiftningsråd Outi Kemppainen, tel. 02951 50260, förnamn.H.efternamn@om.fi.

Stöd för att ta tjänsten i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki /Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaapatut Lapset ry    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oulun kaupunki / Sosiaali- ja perhepalvelut    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen tuomariliitto ry    
Tampereen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ämnesord

perheoikeus, lapsen huolto, tapaamisoikeus, oikeudenkäynti, prosessioikeus

familjerätt, vårdnad om barn, umgängesrätt, rättegång, processrätt

avioero

lapsikaappaus

lasten suojelu

lastensuojelu

lapsen sijoittaminen

täytäntöönpano

siviilioikeus

skilsmässa

civilrätt

barnets rättigheter

bortförande av barn