Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtion taloushallinnon mittaritietojen kerääminen ja julkaisu

Valtion taloushallinnon mittaritietojen kerääminen ja julkaisu

Diarienummer för begäran om utlåtande: VK/83144/00.00.00.01/2022

Svarstiden gick ut: 23.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtion taloushallinnon kehittymistä ja vaikuttavuutta kuvaavia mittareita ryhdytään keräämään systemaattisesti vuonna 2023. Mittaritietoja on kerätty ja laskettu tähän saakka Palkeissa ja Valtiokonttorissa keskitetysti saatavilla olevista tiedoista. Vuonna 2023 on tarkoitus ryhtyä keräämään myös näitä täydentäviä tietoja kirjanpitoyksiköiltä. Mittaritiedot tullaan julkaisemaan säännöllisesti tutkihallintoa.fi-sivustolla. Mittaritietojen perusteella käynnistetään tarpeen mukaan toimenpiteitä kirjanpitoyksikössä, hallinnonalan ministeriössä tai/ja Valtiokonttorissa sekä Palkeissa.
Bakgrund
Valtion taloushallintoon kohdistuu tehostamispaineita. Ennusteen mukaan vuonna 2030 valtion taloushallinnon tehtävissä työskentelee enää noin kolmasosa nykyisestä henkilömäärästä. Syinä henkilöstön vähenemiseen ovat eläköityminen sekä siirtyminen muiden sektorien työnantajien palvelukseen.

Valtion taloushallinnossa on päästävä täysin digitaalisiin prosesseihin, joihin on sisäänrakennettuina riittävät automaattiset, ehkäisevät kontrollit. Myös tilinpää-tösprosesseja pyritään automatisoimaan edelleen.
Målsättningar
Valtionhallinnossa yhteiset taloushallinnon prosessit, niille asetetut tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa tukemaan tunnistetut mittarit tukevat pro-sessiohjausta, varmistavat yhteisen etenemisen suunnan ja mahdollisuuden reagoida poikkeamiin.
Liitteet:
Tidtabell
Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköiltä sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta lausunnon viimeistään perjantaina 23.12.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Ohjeluonnos, josta lausuntoa pyydetään, on tämän lausuntopyynnön liitetiedostona. Lausunto pyydetään erittelemään ohjeluonnoksen luvuittain. 
Toivomme erityisesti kannanottoa siitä, pitääkö lausunnon antaja taloushallinnon mittareista annettavaa ohjetta kannatettavana. Mikäli lausunnon antaja ei näe kannatettavana, että tällainen ohje annetaan, pyydetään esittämään perustelut.

Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunto tulee antaa lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Mikäli lausuttavaa ei ole, voi lausunnon jättää antamatta.

Lausunnon voi lähettää vielä toisella henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista lausuntopalvelussa.
Valmistelijat
Mahdollisia lausuntopyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen laskentatoimi@valtiokonttori.fi tai suoraan apulaisjohtaja Tanja Wistbackalle, tanja.wistbacka@valtiokonttori.fi.
Sändlista:
Asumisen Rahoitus- Ja Kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
Ely-Keskusten Ja Te-Toimistojen Kehittämis- Ja Hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Geologian Tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen Laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Jaakko Eskola, VTV    
Juha Halonen, VM    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- Ja Kuluttajavirasto    
Liikenne- Ja Viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan Turvallisuus- Ja Kehittämiskeskus Fimea    
Maa- Ja Metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Minna Korpela, Palkeet    
Museovirasto    
Niko Ijäs, VM    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- Ja Kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- Ja Rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sebastian Seemer, VTV    
Sisäministeriö    
Sosiaali- Ja Terveysalan Lupa- Ja Valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- Ja Terveysministeriö    
Sosiaaliturva-Asioiden Muutoksenhakulautakunta Samu    
Statens Ämbetsverk På Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Ympäristökeskus    
Suomenlinnan Hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus Stuk    
Tasavallan Presidentin Kanslia    
Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- Ja Kemikaalivirasto    
Työ- Ja Elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen Instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus    
Valtion Talous- Ja Henkilöstöhallinnon Palvelukeskus    
Valtion Tieto- Ja Viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston Kanslia    
Valtiontalouden Tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö