Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemorian om småmålsförfarande

Bedömningspromemorian om småmålsförfarande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28937/2021

Svarstiden gick ut: 24.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber er lämna utlåtande om bedömningspromemorian om småmålsförfarandet.

Justitieministeriet ber er särskilt yttra er om

- huruvida det bör föreskrivas om ett förfarande för mindre tvistemål (småmål) och

- hur småmålsförfarandet bör se ut om det föreskrivs om det (bedömningspromemorians huvudavsnitt 4).

Justitieministeriet ber er dessutom att i möjligaste mån yttra er om den uppskattning av antalet småmålsärenden som ingår i bedömningspromemorian (avsnitt 5.2 i bedömningspromemorian).
 
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet, vilket bland annat innefattar tillgång till rättssäkerhet oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning (s. 89).
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-502-9 - Arviomuistio pienriitamenettelystä

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 24 mars 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på utlåtande.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. 

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av lagstiftningsrådet Jukka Siro, tel. 029 515 0021, förnamn.efternamn@gov.fi (från och med den 1 mars 2023 lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tel. 029 515 0438, förnamn.m.efternamn@gov.fi) 
Sändlista:
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus    
Kotus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Ämnesord

oikeudenkäynti

tuomioistuimet

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt