Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet

Statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1897/03.01.01/2019

Svarstiden gick ut: 29.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
 

Finansministeriet ber om ert utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet.

Bakgrund
  
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering vidtar regeringen sådana produktivitetsåtgärder inom den offentliga förvaltningen som bereds och följs vid de förhandlingar mellan regionerna och staten som förs i samband med planen för de offentliga finanserna.
 
Regeringen har inlett beredningen av en social- och hälsovårdsreform. Social- och hälsovårdsreformen innebär att ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster samlas hos självstyrande områden som är större än kommuner. Också uppgiften att ordna räddningsväsendet överförs till landskapen. Social- och hälsotjänsternas verkningsfullhet och produktivitet ska förbättras, kostnadsökningen ska dämpas och kostnadernas transparens och öppenhet ska ökas.
 
I regeringsprogrammet konstateras det att reformen behöver stöd av fungerande informationssystem och informationshanteringssystem samt ett heltäckande faktaunderlag och ett enhetligt rapporteringssätt. Samordningen av informationssystemen, IKT-beredningen och finansieringen av annat utvecklingsarbete inom social- och hälsovården ska tryggas under övergångsperioden.
 
I statsbudgeten för 2019 har det anvisats ett treårigt reservationsanslag under momentet Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (28.70.05). Anslaget får användas bland annat för betalning av understöd till kommuner och samkommuner samt andra sammanslutningar för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformen av social- och hälsovården och av räddningstjänsten.
 
Förordningen gäller statsunderstöd som under ovannämnda moment beviljas kommuner och samkommuner för projekt som stöder en effektivisering av verksamheten, en reform av social- och hälsovården och en reform av räddningsväsendet. I förordningen finns det bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd i enlighet med budgeten. På statsunderstöden tillämpas dessutom statsunderstödslagen.
 
Beloppet av de statsunderstöd som med stöd av förordningen beviljas kommuner och samkommuner preciseras i enlighet med dispositionsplanen under moment 28.70.05. Finansieringen ska riktas till sådana projekt enligt förordningen vars ekonomiska genomslag kan anses vara betydande.
 
Utkastet till förordning har beretts som ett gemensamt tjänsteuppdrag vid finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet. 
 
Målsättningar
 Understöd beviljas de aktörer som för närvarande ansvarar för ordnandet av tjänsterna, dvs. kommunerna och samkommunerna. Det är inte fråga om genomförande av den kommande social- och hälsovårdsreformen, utan om frivilligt regionalt stödjande av samarbete och gemensam beredning utifrån gällande lagstiftning.
 
Beviljandet av statsunderstöd ska begränsas till projekt som är gemensamma för flera kommuner och som bland annat hänför sig till utvecklande och förenhetligande av verksamhetsmodellerna för och styrningen av ordnandet och produktionen av service, utredningar och planer som gäller servicenätet, förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar eller beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen. De projekt som finansieras med statsunderstöd genererar regionala planer och utvecklingsvägar som, om de genomförs, kan dämpa ökningen av kostnaderna för ordnandet och produktionen av service.
 
Understödet beviljas av social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet eller finansministeriet, var och en för de ansökningar som tillhör det egna förvaltningsområdet. Statsunderstöd söks hos det ministerium som är statsbidragsmyndighet på det sätt och vid den tidpunkt som ministeriet separat meddelat.
 
Avsikten är att ansökan om statsunderstöd i anslutning till en regional reform av social- och hälsovården ska inledas så snart som möjligt efter det att statsrådets förordning har utfärdats. Ansökan om statsunderstöd ska inledas parallellt med de statsunderstöd som hänför sig till programmet Framtidens social- och hälsocentral.
 
När det gäller främjande av produktiviteten och en reform av räddningsväsendet kommer ansökan om statsunderstöd inte att inledas i det första skedet.
 
Bilagor:
Tidtabell

 Finansministeriet ber er lämna ett utlåtande om utkastet till förordning senast den 27.11 2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Beredare
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, enhetschef, tfn 0295 530 066,
ville-veikko.ahonen(a)vm.fi

Pasi Pohjola, avdelningschef (tf), tfn 0295 163 585, pasi.pohjola(a)stm.fi (särskilt statsunderstöd för social- och hälsovård)
 
Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, enhetschef, tfn 0295 488 423, taito.vainio(a)intermin.fi (särskilt reformer av räddningsväsendet)
 
Sändlista:
Etelä-Karjala (Eksote)    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaa (Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä)    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savo (Essote)    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Helsingin pelastuslaitos    
HUS    
Hämeen liitto    
Itä-Savo (Sosteri)    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuu    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomi    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (KuusSoTe)    
Kymenlaakso    
Kymenlaakso (Kymsote)    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kårkulla samkommun    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lappi    
Lappi (Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä)    
Länsi-Pohja    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä    
Peruspalvelukuntayhtymä Akseli    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Karviainen    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunta    
Satakuntaliitto    
Savo (Vaalijalan kuntayhtymä)    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Uudenmaan liitto    
Uusimaa ja Etelä-Häme (Eteva kuntayhtymä)    
Vaasa    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO)    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomi    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ämnesord

Kunnat

kommuner

samkommuner

statsunderstöd

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Kuntayhtymät

Pelastustoimi

Valtionavut

Social- och hälsovård

Räddningsväsendet