Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när återvunnen plastråvara som återvunnits mekaniskt upphör att klassificeras som avfall

Förslag till statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när återvunnen plastråvara som återvunnits mekaniskt upphör att klassificeras som avfall

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6588/2023

Svarstiden gick ut: 31.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när återvunnen plastråvara som återvunnits mekaniskt upphör att klassificeras som avfall. 
Bakgrund
I propositionen föreslås det att det utfärdas en ny förordning av statsrådet om bedömningsgrunderna för när återvunnen plastråvara som återvunnits mekaniskt upphör att klassificeras som avfall. Genom förordning föreskrivs det om detaljerade bedömningsgrunder för fastställande av när en återvunnen plastråvara inte längre är avfall samt om de användningsändamål för vilka en återvunnen plastråvara som uppfyller bedömningsgrunderna kan användas. Genom förordningen blir det möjligt att använda återvunnet plastmaterial som framställts av avfall som produkt, varvid avfallslagstiftningen inte tillämpas på användning av återvunnet plastmaterial enligt förordningen.
Målsättningar
Syftet med förordningen är att göra tillståndspraxis smidigare och främja användningen av avfallsbaserat material. Genom förordningen skapas enhetliga skyldigheter och kriterier för tillverkarna av återvunnen plastråvara när avfallsklassificeringen avslutas, när bedömningsgrunderna i förordningen har införts. Genom förordningen stöds målen för cirkulär ekonomi och en hållbar användning av naturresurser. Användningen av återvunna plastråvaror som uppfyller kraven i förordningen kan ersätta råoljebaserad tillverkning av plastråvaror.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 31 maj 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten.
 
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtanden kan lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Johanna Routio, tfn 358 295 250 137, och konsultative tjänstemannen Tarja-Riitta Blauberg, tfn 358 295 250 059.
E-postadresserna har formen fornamn. efternamn (at) gov.fi.
 
Sändlista:
Business Finland Oy    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Kuluttajaliitto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Metsäteollisuus ry    
Muoviteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakli ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pakkaustuottajat Oy    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Ämnesord

kiertotalous

jäte

muovin mekaaninen kierrätys EEJ

EOW

ei enää jätettä

uusiomuoviraaka-aine